Sura 1. El-Fâtiha (Fatiha)
1
Sura 1. El-Fâtiha (Fatiha)
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Sura 3. Âl-i İmrân (Al-i İmran)
Sura 4. An-Nisâ (Nisa)
Sura 5. El-Mâide (Maide)
Sura 6. El-En'âm (Enam)
Sura 7. El-A'râf (Araf)
Sura 8. El-Enfâl (Enfal)
Sura 9. Et-Tevbe (Tevbe)
Sura 10. Yunus (Yunus)
Sura 11. Hud (Hud)
Sura 12. Yûsuf (Yusuf)
Sura 13. Er-Rad (Rad)
Sura 14. İbrahim (İbrahim)
Sura 15. El-Hicr (El-Hicr)
Sura 16. An-Nahl (Nahl)
Sura 17. El-İsra (İsra)
Sura 18. El-Kehf (Kehf)
Sura 19. Meryem (Meryem)
Sura 20. Tâ Hâ (Ta Ha)
Sura 21. El-Enbiyâ (Enbiya)
Sura 22. El-Hacc (Hacc)
Sura 23. El-Mu'minûn (Muminun)
Sura 24. En-Nûr (Nur)
Sura 25. El-Furkân (Furkan)
Sura 26. Eş-Şuara (Şuara)
Sura 27. En-Naml (Naml)
Sura 28. El-Kasas (Kasas)
Sura 29. El-Ankebût (Ankebut)
Sura 30. Er-Rûm (Rum)
Sura 31. Lukmân (Lukman)
Sura 32. Es-Secde (Secde)
Sura 33. El-Ahzâb (Ahzab)
Sura 34. Sebê (Sebe)
Sura 35. Fâtır (Fatır)
Sura 36. Yâ Sîn (Yasin)
Sura 37. Es-Sâffât (Saffat)
Sura 38. Sâd (Sad)
Sura 39. Ez-Zumer (Zümer)
Sura 40. Gāfir (Gafir)
Sura 41. Fussilat (Fussilat)
Sura 42. Eş-Şûrâ (Şura)
Sura 43. Ez-Zuhruf (Zuhruf)
Sura 44. Ed-Duhân (Duhan)
Sura 45. El-Câsiye (Casiye)
Sura 46. El-Ahkâf (Ahkaf)
Sura 47. Muhammed (Muhammed)
Sura 48. El-Feth (Fetih)
Sura 49. El-Hucurât (Hucurat)
Sura 50. Kâf (Kaf)
Sura 51. Ez-Zâriyât (Zariyat)
Sura 52. Et-Tûr (Tur)
Sura 53. En-Necm (Necm)
Sura 54. El-Kamer (Kamer)
Sura 55. Er-Rahmân (Rahman)
Sura 56. El-Vâkia (Vakia)
Sura 57. El-Hadîd (Hadid)
Sura 58. El-Mucâdile (Mucadele)
Sura 59. El-Haşr (Haşr)
Sura 60. El-Mumtehene (Mumtehine)
Sura 61. Es-Saff (Saff)
Sura 62. El-Cumua (Cuma)
Sura 63. El-Munâfikûn (Munafikun)
Sura 64. Et-Teğâbun (Teğabun)
Sura 65. Et-Talâk (Talak)
Sura 66. Et-Tahrîm (Tahrim)
Sura 67. El-Mulk (Mulk)
Sura 68. El-Kalem (Kalem)
Sura 69. El-Hâkka (Hakka)
Sura 70. El-Meâric (Mearic)
Sura 71. Nuh (Nuh)
Sura 72. El-Cinn (Cin)
Sura 73. El-Muzzemmil (Muzzemmil)
Sura 74. El-Muddessir (Muddessir)
Sura 75. El-Kıyâme (Kıyame)
Sura 76. El-İnsân (İnsan)
Sura 77. El-Murselât (Mürselat)
Sura 78. En-Nebe' (Nebe)
Sura 79. En-Nâziât (Naziat)
Sura 80. Abese (Abese)
Sura 81. Et-Tekvîr (Tekvir)
Sura 82. El-İnfitâr (İnfitar)
Sura 83. El-Mutaffifîn (Mutaffifin)
Sura 84. El-İnşikâk (İnşikak)
Sura 85. El-Burûc (Buruc)
Sura 86. Et-Târık (Tarık)
Sura 87. El-A'lâ (A'lâ)
Sura 88. El-Gâşiye (Gaşiye)
Sura 89. El-Fecr (Fecr)
Sura 90. El-Beled (Beled)
Sura 91. Eş-Şems (Şems)
Sura 92. El-Leyl (Leyl)
Sura 93. Ed-Duhâ (Duha)
Sura 94. Eş-Şarh (İnşirah)
Sura 95. Et-Tîn (Tin)
Sura 96. El-Alak (Alak)
Sura 97. El-Kadr (Kadr)
Sura 98. El-Beyyine (Beyyine)
Sura 99. Ez-Zelzele (Zelzele)
Sura 100. El-Âdiyât (Adiyat)
Sura 101. El-Kâria (Karia)
Sura 102. Et-Tekâsur (Tekasur)
Sura 103. El-Asr (Asr)
Sura 104. El-Humeza (Humeza)
Sura 105. El-Fîl (Fil)
Sura 106. Kureyş (Kureyş)
Sura 107. El-Mâûn (Maun)
Sura 108. El-Kevser (Kevser)
Sura 109. El-Kâfirûn (Kafirun)
Sura 110. En-Nasr (Nasr)
Sura 111. El-Mesed (Mesed (Tebbet))
Sura 112. El-İhlâs (Ihlâs)
Sura 113. El-Felak (Felak)
Sura 114. En-Nâs (Nas)
Аят 7 из 7
7
Аят 1
Аят 2
Аят 3
Аят 4
Аят 5
Аят 6
Аят 7
Cüz 1
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
Hizb 1
Hizb 1
Hizb 2
Hizb 3
Hizb 4
Hizb 5
Hizb 6
Hizb 7
Hizb 8
Hizb 9
Hizb 10
Hizb 11
Hizb 12
Hizb 13
Hizb 14
Hizb 15
Hizb 16
Hizb 17
Hizb 18
Hizb 19
Hizb 20
Hizb 21
Hizb 22
Hizb 23
Hizb 24
Hizb 25
Hizb 26
Hizb 27
Hizb 28
Hizb 29
Hizb 30
Hizb 31
Hizb 32
Hizb 33
Hizb 34
Hizb 35
Hizb 36
Hizb 37
Hizb 38
Hizb 39
Hizb 40
Hizb 41
Hizb 42
Hizb 43
Hizb 44
Hizb 45
Hizb 46
Hizb 47
Hizb 48
Hizb 49
Hizb 50
Hizb 51
Hizb 52
Hizb 53
Hizb 54
Hizb 55
Hizb 56
Hizb 57
Hizb 58
Hizb 59
Hizb 60
Rub 1
Rub 1
Rub 2
Rub 3
Rub 4
Rub 5
Rub 6
Rub 7
Rub 8
Rub 9
Rub 10
Rub 11
Rub 12
Rub 13
Rub 14
Rub 15
Rub 16
Rub 17
Rub 18
Rub 19
Rub 20
Rub 21
Rub 22
Rub 23
Rub 24
Rub 25
Rub 26
Rub 27
Rub 28
Rub 29
Rub 30
Rub 31
Rub 32
Rub 33
Rub 34
Rub 35
Rub 36
Rub 37
Rub 38
Rub 39
Rub 40
Rub 41
Rub 42
Rub 43
Rub 44
Rub 45
Rub 46
Rub 47
Rub 48
Rub 49
Rub 50
Rub 51
Rub 52
Rub 53
Rub 54
Rub 55
Rub 56
Rub 57
Rub 58
Rub 59
Rub 60
Rub 61
Rub 62
Rub 63
Rub 64
Rub 65
Rub 66
Rub 67
Rub 68
Rub 69
Rub 70
Rub 71
Rub 72
Rub 73
Rub 74
Rub 75
Rub 76
Rub 77
Rub 78
Rub 79
Rub 80
Rub 81
Rub 82
Rub 83
Rub 84
Rub 85
Rub 86
Rub 87
Rub 88
Rub 89
Rub 90
Rub 91
Rub 92
Rub 93
Rub 94
Rub 95
Rub 96
Rub 97
Rub 98
Rub 99
Rub 100
Rub 101
Rub 102
Rub 103
Rub 104
Rub 105
Rub 106
Rub 107
Rub 108
Rub 109
Rub 110
Rub 111
Rub 112
Rub 113
Rub 114
Rub 115
Rub 116
Rub 117
Rub 118
Rub 119
Rub 120
Rub 121
Rub 122
Rub 123
Rub 124
Rub 125
Rub 126
Rub 127
Rub 128
Rub 129
Rub 130
Rub 131
Rub 132
Rub 133
Rub 134
Rub 135
Rub 136
Rub 137
Rub 138
Rub 139
Rub 140
Rub 141
Rub 142
Rub 143
Rub 144
Rub 145
Rub 146
Rub 147
Rub 148
Rub 149
Rub 150
Rub 151
Rub 152
Rub 153
Rub 154
Rub 155
Rub 156
Rub 157
Rub 158
Rub 159
Rub 160
Rub 161
Rub 162
Rub 163
Rub 164
Rub 165
Rub 166
Rub 167
Rub 168
Rub 169
Rub 170
Rub 171
Rub 172
Rub 173
Rub 174
Rub 175
Rub 176
Rub 177
Rub 178
Rub 179
Rub 180
Rub 181
Rub 182
Rub 183
Rub 184
Rub 185
Rub 186
Rub 187
Rub 188
Rub 189
Rub 190
Rub 191
Rub 192
Rub 193
Rub 194
Rub 195
Rub 196
Rub 197
Rub 198
Rub 199
Rub 200
Rub 201
Rub 202
Rub 203
Rub 204
Rub 205
Rub 206
Rub 207
Rub 208
Rub 209
Rub 210
Rub 211
Rub 212
Rub 213
Rub 214
Rub 215
Rub 216
Rub 217
Rub 218
Rub 219
Rub 220
Rub 221
Rub 222
Rub 223
Rub 224
Rub 225
Rub 226
Rub 227
Rub 228
Rub 229
Rub 230
Rub 231
Rub 232
Rub 233
Rub 234
Rub 235
Rub 236
Rub 237
Rub 238
Rub 239
Rub 240
00:00 / 00:00
Sura 1, El-Fâtiha (Fatiha)
adıyla
Allah'ın
Rahman
(ve) rahim (olan)

Diyanet Vakfi

Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.

Hamd (övme ve övülme),
Allah'a mahsustur
Rabbi
alemlerin

Diyanet Vakfi

Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Меҳрибон
ва раҳмли,

Diyanet Vakfi

O, rahmandır ve rahimdir.

malikidir
gününün
Ceza

Diyanet Vakfi

Ceza gününün malikidir.

(Rabbimiz!) Ancak sana
kulluk ederiz
ve yalnız senden
medet umarız.

Diyanet Vakfi

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

Bize göster
yolu
doğru

Diyanet Vakfi

Bize doğru yolu göster.

yolunu
kimselerin
lütuf ve ikramda bulunduğun
Kendilerine
değil
gazaba uğramışların
ve (değil)
ve sapmışların

Diyanet Vakfi

Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Sura 2, El - Bakara (Bakara)
adıyla
Allah'ın
Rahman
(ve) rahim (olan)

Diyanet Vakfi

Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.

Elif. Lam. Mim.

Diyanet Vakfi

Elif. Lam. Mim.

O
kitap (Kur'an);
asla yoktur
şüphe
onda
O bir yol göstericidir
müttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için

Diyanet Vakfi

O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.

Onlar
inanırlar
gayba
kılarlar
namaz
-dan
kendilerine verdiğimiz mallar
Allah yolunda harcarlar.

Diyanet Vakfi

Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.

Yine onlar,
iman ederler
indirilene
sana
indirilene
senden önce
ahiret gününe de
onlar
kesinkes inanırlar.

Diyanet Vakfi

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.

İşte onlar,
bir hidayet üzeredirler
Rablerinden gelen
ve ancak onlardır
kurtuluşa erenler

Diyanet Vakfi

İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

Gerçek şu ki,
kafir olanları
birdir
onlar için
(azap ile) korkutsan
da
korkutmasan da
iman etmezler

Diyanet Vakfi

Gerçek şu ki, kafir olanları (azap ile) korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir; iman etmezler.

mühürlemiştir
Allah
onların kalplerini
ve kulaklarını
Onların gözlerine
bir çeşit perde gerilmiştir
ve onlar için
(dünya ve ahirette) bir azap vardır
büyük

Diyanet Vakfi

Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için (dünya ve ahirette) büyük bir azap vardır.

İnsanlardan
bazıları da vardır ki,
derler
inandık
Allah'a
ve ahiret gününe
inanmadıkları halde

Diyanet Vakfi

İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde "Allah'a ve ahiret gününe inandık" derler.

Onlar (kendi akıllarınca) güya aldatırlar
Allah'ı
ve müminleri
Halbuki
aldatırlar
ancak
kendilerini
ve bunun farkında değillerdir

Diyanet Vakfi

Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.

Onların kalblerinde
bir hastalık vardır.
çoğaltmıştır onların
Allah
hastalığını
ve onlar için
bir azap vardır
elim
Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle

Diyanet Vakfi

Onların kalblerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elim bir azap vardır.

denildiği zaman
onlara
fesat çıkarmayın
yeryüzünde
derler
ancak
Biz
ıslah edicileriz

Diyanet Vakfi

Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği zaman, "Biz ancak ıslah edicileriz" derler.

Şunu bilin ki
onlar
bozguncuların ta kendileridir
lakin
anlamazlar

Diyanet Vakfi

Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamazlar.

denildiği vakit
onlara
siz de iman edin
iman ettiği gibi
İnsanların
derler
iman eder miyiz
iman ettikleri gibi
sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin)
Biliniz ki
ancak kendileridir
sefihler
fakat
bunu bilmezler (veya bilmezlikten gelirler)

Diyanet Vakfi

Onlara: İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin, denildiği vakit "Biz hiç, sefihlerin (akılsız ve ahmak kişilerin) iman ettikleri gibi iman eder miyiz!" derler. Biliniz ki, sefihler ancak kendileridir, fakat bunu bilmezler (veya bilmezlikten gelirler).

karşılaştıkları vakit
müminlerle
derler
"(Biz de) iman ettik"
başbaşa kaldıklarında ise
şeytanları ile
derler
Biz
sizinle beraberiz
sadece
biz
onlarla (müminlerle) alay ediyoruz

Diyanet Vakfi

(Bu münafıklar) müminlerle karşılaştıkları vakit "(Biz de) iman ettik" derler. (Kendilerini saptıran) şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ise: Biz sizinle beraberiz, biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler.

Allah
istihza (alay) eder
onlarla
ve onlara fırsat verir
azgınlıklarında
bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar

Diyanet Vakfi

Gerçekte, Allah onlarla istihza (alay) eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir, bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar.

İşte onlar
satın alanlardır
dalaleti
hidayete karşılık
Ama
kazançlı olmamış
onların bu ticareti
ve kendileri de doğru yola girememişlerdir

Diyanet Vakfi

İşte onlar, hidayete karşılık dalaleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir.

Onların (münafıkların) durumu
kimse misalidir
(karanlık gecede) bir ateş yakan
O ateş yanıp da aydınlattığı anda
etrafını
giderir
Allah
onların aydınlığını
ve onları bırakır
karanlıklar içinde
(artık hiçbir şeyi) görmezler

Diyanet Vakfi

Onların (münafıkların) durumu, (karanlık gecede) bir ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah, hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır; (artık hiçbir şeyi) görmezler.

(Onlar) sağırlar
dilsizler
körlerdir
Bu sebeple onlar
geri dönemezler

Diyanet Vakfi

Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple onlar geri dönemezler.

Yahut
(onların durumu) yağmur gibidir
gökten
içinde yoğun karanlıklar
gürültü
ve yıldırımlar (bulunan)
tıkarlar
parmaklarını
kulaklarına
yıldırımlardan gelecek
ölüm korkusuyla
Halbuki Allah
çepeçevre kuşatmıştır
kafirleri

Diyanet Vakfi

Yahut (onların durumu), gökten sağanak halinde boşanan, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve yıldırımlar bulunan yağmur(a tutulmuş kimselerin durumu) gibidir. O münafıklar yıldırımlardan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah, kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.

(O esnada)
şimşek
sanki çıkaracakmış gibi çakar
gözlerini
aydınlatınca
onlar için
birazcık yürürler
orada
karanlık çökünce de
üzerlerine
oldukları yerde kalırlar
dileseydi
Allah
ederdi
kulaklarını sağır
gözlerini kör
şüphesiz
Allah
her şeye
kadirdir

Diyanet Vakfi

(O esnada) şimşek sanki gözlerini çıkaracakmış gibi çakar, onlar için etrafı aydınlatınca orada birazcık yürürler, karanlık üzerlerine çökünce de oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah şüphesiz her şeye kadirdir.

Ey
insanlar
kulluk ediniz
Rabbinize
Sizi yaratan
ve sizden öncekileri
Umulur ki
böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.

Diyanet Vakfi

Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz.

O Rab ki
yaptı
sizin için
yeri
bir döşek
göğü de
(kubbemsi) bir tavan
indirerek
Gökten
su
çıkardı
onunla
(yerden) çeşitli ürünler
besin olsun diye
size
Artık koşmayın
Allah'a
şirk
bunu bile bile

Diyanet Vakfi

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın.

Eğer
şüpheye düşüyorsanız
indirdiklerimizden
kulumuza
haydi getirin
bir sure
onun benzeri
ve çağırın
şahitlerinizi
Allah'tan gayri
eğer
iddianızda doğru iseniz

Diyanet Vakfi

Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sure getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.

Şu sayfa için yorumlar


Bu sayfanın içeriği ve ya işlemleriyle ilgili görüşlerinizi paylaşmak istermisiniz? Sohbete ilk siz başlayın.