Sura
5
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 5. El-Mâide (Maide)
Ayet
1
Ayet
1 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
101 - 120
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 5, El-Mâide (Maide)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
5:1
Ey
kimseler
inanan(lar)
yerine getirin
akitleri(zi)
helal kılındı
sizin için
dört ayaklı
hayvanlar
dışındaki
oku(nup açıkla)nacak olanların
size
helal saymamak şartiyle
avlanmayı
siz
ihramda iken
şüphesiz
Allah
hükmünü verir
ne
istediği
5:2
Ey
kimseler
inanan(lar)
saygısızlık etmeyin
işaretlerine
Allah'ın
ve
aya
haram
ve
kurbana
ve
gerdanlık(lı kurban)lara
ve
gelenlere
Beyt-i
Haram'a
arzu ederek
lutfunu
Rablerinin
ve rızasını
ve zaman
ihramdan çıktığınız
avlanabilirsiniz
sizi itmesin
beslediğiniz kin
bir topluma karşı
dolayı
sizi çevirdiklerinden
Mescid-i
Haram'dan
suç işlemeğe
ve yardımlaşın
üzerinde
iyilik
ve takva
yardımlaşmayın
üzerinde
günah
ve düşmanlık
ve korkun
Allah'tan
şüphesiz
Allah'ın
çetindir
azabı
5:3
haram kılındı
size
leş
ve kan
ve eti
domuz
ve şeyler
boğazlanan
başkası adına
Allah'tan
O'na
ve boğulmuş
ve vurulmuş
ve yukarıdan düşmüş
ve boynuzlanmış
ve şeyler (havyanlar)
yediği
canavarın
hariç
sizin kestikleriniz
ve şeyler
boğazlanan
üzerine
dikili taşlar
ve kısmet (şans) aramanız
fal oklariyle
bunlar
fısktır
bugün artık
umudu kesmişlerdir
kimseler
inkar eden(ler)
sizin dininizden
onlardan korkmayın
benden korkun
bugün
olgunlaştırdım
sizin için
dininizi
ve tamamladım
size
ni'metimi
ve razı oldum
sizin için
İslam'a
din olarak
kim
daralırsa
açlıktan
istekle yönelmeden
günaha
doğrusu
Allah
bağışlayandır
esirgeyendir
5:4
sana soruyarlar
neyin
helal kılındığını
kendilerine
de ki
helal kılındı
size
iyi ve temiz şeyler
yetiştirdiğiniz
hayvanların
avcı
öğreterek
size öğrettiğinden
Allah'ın
yeyin
şeylerden
tuttukları
sizin için
ve anın
adını
Allah'ın
üzerine
korkun
Allah'tan
şüphesiz
Allah
çabuk görendir
hesabı
5:5
bugün
helal kılındı
size
iyi ve temiz şeyler
ve yemeği
kendilerine
verilenlerin
Kitap
helal
size
sizin yemeğiniz de
helaldir
onlara
ve namuslu kadınlar
inanan kadınlardan
ve namuslu kadınlar
kendilerine
verilenlerden
Kitap
sizden önce
zaman
verdiğiniz
mehirlerini
iffetli kişiler olarak
zinadan kaçınan
ve tutmayan
gizli dost
ve kim
inkar ederse
imânı
muhakkak
boşa çıkmıştır
onun ameli
ve o
ahirette
kaybedenlerdendir
5:6
Ey
kimseler
inanan(lar)
zaman
dur(mak iste)diğiniz
namaza
yıkayın
yüzlerinizi
ve ellerinizi
kadar
dirseklere
ve meshedin
başlarınızı
ve ayaklarınızı
kadar
topuklara
ve eğer
iseniz
cünüp
tam temizlenin
eğer
iseniz
hasta
yahut
üzerinde
seyahat
yahut
gelmişse
biriniz
sizden
tuvaletten
ya da
dokunmuşsa
kadınlara
ve
bulamamışsanız
su
teyemmüm edin
toprağa
temiz
ve sürün
yüzlerinize
ve ellerinize
ondan
istemiyor
Allah
çıkarmak
size
hiçbir
güçlük
fakat
istiyor
sizi temizlemek
ve tamamlamak
ni'metini
size olan
umulur ki
şükredersiniz
5:7
ve hatırlayın
ni'metini
Allah'ın
size olan
ve sözünü
öyle ki
verdiniz
O'na
hani
demiştiniz
işittik
ve ita'at ettik
korkun
Allah'tan
şüphesiz
Allah
bilir
özünü
göğüslerin
5:8
Ey
kimseler
inanan(lar)
olun
(hakkı) ayakta tutan
Allah için
şahidlik edenler
adaletle
sizi saptırmasın
duyduğunuz kin
bir topluluğa
karşı
adaletten
adil davranın
bu
daha yakındır
takvaya
korkun
Allah'tan
kuşkusuz
Allah
haber almaktadır
şeyleri
yaptıklarınız
5:9
va'detmiştir
Allah
kimselere
inanan(lara)
ve yapanlara
iyi işler
onlarındır
bağışlama
ve mükafat
büyük
5:10
kimseler
inkar eden(ler)
ve yalanlayanlar ise
ayetlerimizi
onlar
halkıdır
cehennemin
5:11
Ey
kimseler
inanan(lar)
hatırlayın
ni'metini
Allah'ın
size olan
hani
yeltenmişti
bir topluluk
uzatmağa (saldırmaya)
size
ellerini
(Allah) çekmişti
onların ellerini
sizden
korkun
Alah'tan
ve
Allah'a
dayansınlar
Mü'minler
5:12
andolsun
almıştı
Allah
söz
oğullarından
İsrail
ve göndermiştik
içlerinden
iki (on iki)
on (on iki)
başkan
demişti ki
Allah
şüphesiz ben
sizinle beraberim
eğer
kılarsanız
namazı
ve verirseniz
zekatı
ve inanırsanız
elçilerime
ve onlara yardım ederseniz
ve borç verirseniz
Allah'a
bir borç
güzel
elbette örterim
sizin
günahlarınızı
ve sizi sokarım
cennetlere
akan
altlarından
ırmaklar
kim
inkar ederse
sonra
bundan
sizden
muhakkak
sapmış olur
düz
yoldan
5:13
sebebiyle
bozmaları
sözlerini
onları la'netledik
ve yaptık
kalblerini
kaskatı
kaydırıyorlar
kelimeleri
yerlerinden
ve unuttular
pay almayı
şeyden
öğütlenen
kendilerine
asla
daima
muttali olursun
üzerinde (olduklarına)
hainlik
onlardan
hariç
pek azı
içlerinden
yine de affet
onları
ve aldırma
şüphesiz
Allah
sever
güzel davrananları
5:14
ve
kimselerin
diyen(lerin)
biz
hıristiyanız
almıştık
sözünü
ama unuttular
pay almayı
şeyden
öğütlenen
kendilerine
bu yüzden saldık
aralarına
düşmanlık
ve kin
kadar
gününe
kıyamet
ve yakında
onlara haber verecektir
Allah
şeyleri
oldukları
yapmakta
5:15
Ey ehli
Kitap
muhakkak
size geldi
elçimiz
açıklıyor
size
çoğunu
şeylerin
olduğunuz
gizlemiş
Kitaptan
vaz geçiyor
çoğundan
gerçekten
size gelmiştir
Allahtan
bir nur
ve bir Kitap
açık
5:16
iletir
onunla
Allah
kimseleri
uyan
rızasına
yollarına
esenlik
ve onları çıkarır
karanlıklardan
aydınlığa
kendi izniyle
ve iletir
bir yola
dosdoğru
5:17
andolsun
küfre gitmişlerdir
kimseler
diyen(ler)
şüphesiz
Allah
o
Mesih'tir
oğlu
Meryem
de ki
öyle ise kim
sahipse
karşı
Allah'a
bir şeye
eğer
isterse
helak etmek
Mesih'i
oğlu
Meryem
ve annesini
ve kimseleri
yeryüzündeki
hepsini
Allah'ındır
mülkü
göklerde
ve yerde
ve bulunanların
ikisinin arasında
yaratır
dilediğini
Allah
he
şeyi
yapabilendir
5:18
ve dediler
Yahudiler
ve hıristiyanlar
biz
oğullarıyız
Allah'ın
ve sevgilileriyiz
de ki
o halde niçin
size azabediyor
günahlarınızdan ötürü
hayır
siz de
birer insansınız
O'nun yaratıklarından
bağışlar
kimseyi
dilediği
ve azabeder
kimseye
dilediği
Allah'ındır
mülkü
göklerin
ve yerin
bulunan herşeyin
ve ikisi arasında
O'nadır
dönüş de
5:19
Ey ehli
Kitap
muhakkak
size geldi
Elçimiz
gerçekleri açıklıyan
size
arasının kesildiği sırada
elçilerin
demeyesiniz
bize gelmedi
bir müjdeleyici
ve ne de
bir uyarıcı
işte
size geldi
müjdeleyici
ve uyarıcı
Allah
her
şeye
kadirdir
5:20
ve hani
demişti
Musa
kavmine
Ey kavmim
hatırlayın
ni'metini
Allah'ın
size olan
zira (O)
var etti
aranızda
peygamberler
ve sizi yaptı
krallar
ve size verdi
şeyleri
vermediği
hiç kimseye
dünyalarda
5:21
Ey kavmim
girin
toprağa
Kutsal
ki
yaz(ıp nasibet)diği
Allah'ın
size
dönmeyin
arkanıza
yoksa dönersiniz
kaybedenlere