Sura
60
Sura
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Sura 60. El-Mumtehene (Mumtehine)
Ayet
1
Ayet
1 - 13
Cüz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Sura 60, El-Mumtehene (Mumtehine)
adıyla
Allah'ın
Rahman
Rahim
60:1
ey
kimseler
inanan(lar)
edinmeyin
benim düşmanımı
ve sizin düşmanınızı
dostlar
siz iletiyorsunuz
onlara
sevgi
halbuki
onlar inkar ettiler
şeyi
size gelen
haktan
(yurdunuzdan) çıkardılar
Elçiyi
ve sizi
dolayı
inandığınızdan
Allah'a
Rabbiniz
eğer
iseniz
çıkmış
cihadetmek için
benim yolumda
ve kazanmak için
benim rızamı
(nasıl) gizliyorsunuz
onlara
içinizde sevgi
oysa ben
bilirim
şeyleri
sizin gizlediğiniz
ve şeyleri
açığa vurduğunuz
ve kim
bunu yaparsa
sizden
elbette
sapmıştır
doğru
yoldan
60:2
eğer
onlar sizi ele geçirseler
olurlar
size
düşman
ve uzatırlar
size
ellerini
ve dillerini
kötülükle
ve isterler
keşke
inkar etseniz
60:3
asla
size fayda vermez
akrabanız
ne de
çocuklarınız
günü
kıyamet
ayırır
aranızı
ve Allah
şeyleri
yaptıklarınız
görmektedir
60:4
elbette
vardır
sizin için
bir örnek
güzel
İbrahim'de
ve bulunanlarda
onunla beraber
hani
onlar demişlerdi
kavimlerine
elbette biz
uzağız
sizden
ve
taptıklarınızdan
başka
Allah'tan
tanımıyoruz
sizi
ve belirmiştir
bizim aramızda
sizinle
bir düşmanlık
ve nefret
sürekli
kadar
siz inanıncaya
Allah'a
bir tek
yalnız hariçtir
demesi
İbrahim'in
babasına
mağfiret dileyeceğim
senin için
fakat
gücüm yetmez
senin için
Allahtan
(gelecek)
bir şeye
Rabbimiz
sana
dayandık
ve sana
yöneldik
ve sanadır
dönüş
60:5
Rabbimiz
bizi yapma
bir sınav
kimseler için
inkar eden(ler)
e bağışla
bizi
Rabbimiz
ancak Sensin
Sen
yegane galib
hüküm ve hikmet sahibi
60:6
andolsun
vardır
sizin için
onlarda
bir örnek
güzel
kimseler için
arzu edenler
Allah'ı
ve gününü
ahiret
ve kim
yüz çevirirse
şüphesiz
Allah
O'dur
zengin olan
övgüye layık olan
60:7
belki de
Allah
koyar
sizinle
arasına
düşman olduklarınız
onlardan
bir sevgi
ve Allah
kadirdir
ve Allah
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
60:8
sizi men'etmez
Allah
kimselerden
sizinle savaşmayan
hakkında
din
ve
sizi çıkarmayan
yurtlarınızdan;
iyilik etmekten
ve adaletli davranmaktan
onlara
şüphesiz ki
Allah
sever
adalet yapanları
60:9
ancak
sizi men'eder
Allah
kimselerden
sizinle savaşan
hakkında
din
ve sizi çıkaran
yurtlarınızdan
ve yardım eden
çıkarılmanıza
dost olmanızdan
ve kim
onlarla dost olursa
işte
onlardır
zalimler
60:10
ey
kimseler
inanan(lar)
zaman
size geldiği
mü'min kadınlar
göç ederek
onları imtihan edin
Allah
daha iyi bilir
onların imanlarını
eğer
anlarsanız
inanmış olduklarını
onları geri döndürmeyin
kafirlere
değildir
bunlar (kadınlar)
helal
onlara
ve değildir
onlar
helal
bunlara
ve onlara verin
şey(leri)
onların harcadıkları
ve yoktur
bir günah
sizin için
bunlarla evlenmenizde
takdirde
kendilerine verdiğiniz
ücretlerini
ve
tutmayın
ismetlerini
kafir kadınların
isteyin
şeyi (mehri)
harcadığınız
ve onlar da istesinler
şeyi
harcadıkları
bu size
hükmüdür
Allah'ın
(böyle) hükmediyor
aranızda
ve Allah
bilendir
hüküm ve hikmet sahibidir
60:11
ve eğer
giderse
herhangibir şey
eşlerinizden
kafirlere
sonra sıra size gelirse
verin
gidenlere
eşleri
mislini
harcadıklarının
ve sakının
Allah'a
ki
siz
ona
inanıyorsunuz
60:12
ey
peygamber
zaman
sana geldiği
inanmış kadınlar
sana bi'at ederlerse
hususunda
ortak koşmamaları
Allah'a
hiçbir şeyi
ve
hırsızlık etmemeleri
ve
zina etmemeleri
ve
öldürmemeleri
çocuklarını
ve
getirmemeleri
uydurup
bir iftira
arasında
elleri
ve ayakları
ve
sana karşı gelmemeleri
iyi bir işte
onlarla bi'atleş
ve mağfiret dile
onlar için
Allah'tan
şüphesiz
Allah
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
60:13
ey
kimseler
inanan(lar)
dostluk etmeyin
bir topluluk ile
gazabettiği
Allah'ın
kendilerine
umudu kesmiş olan
ahiretten
gibi
umudu kestiği
kafirlerin
halkından
mezarlık