Sura 2. El - Bakara (Bakara)
2
Sura 1. El-Fâtiha (Fatiha)
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Sura 3. Âl-i İmrân (Al-i İmran)
Sura 4. An-Nisâ (Nisa)
Sura 5. El-Mâide (Maide)
Sura 6. El-En'âm (Enam)
Sura 7. El-A'râf (Araf)
Sura 8. El-Enfâl (Enfal)
Sura 9. Et-Tevbe (Tevbe)
Sura 10. Yunus (Yunus)
Sura 11. Hud (Hud)
Sura 12. Yûsuf (Yusuf)
Sura 13. Er-Rad (Rad)
Sura 14. İbrahim (İbrahim)
Sura 15. El-Hicr (El-Hicr)
Sura 16. An-Nahl (Nahl)
Sura 17. El-İsra (İsra)
Sura 18. El-Kehf (Kehf)
Sura 19. Meryem (Meryem)
Sura 20. Tâ Hâ (Ta Ha)
Sura 21. El-Enbiyâ (Enbiya)
Sura 22. El-Hacc (Hacc)
Sura 23. El-Mu'minûn (Muminun)
Sura 24. En-Nûr (Nur)
Sura 25. El-Furkân (Furkan)
Sura 26. Eş-Şuara (Şuara)
Sura 27. En-Naml (Naml)
Sura 28. El-Kasas (Kasas)
Sura 29. El-Ankebût (Ankebut)
Sura 30. Er-Rûm (Rum)
Sura 31. Lukmân (Lukman)
Sura 32. Es-Secde (Secde)
Sura 33. El-Ahzâb (Ahzab)
Sura 34. Sebê (Sebe)
Sura 35. Fâtır (Fatır)
Sura 36. Yâ Sîn (Yasin)
Sura 37. Es-Sâffât (Saffat)
Sura 38. Sâd (Sad)
Sura 39. Ez-Zumer (Zümer)
Sura 40. Gāfir (Gafir)
Sura 41. Fussilat (Fussilat)
Sura 42. Eş-Şûrâ (Şura)
Sura 43. Ez-Zuhruf (Zuhruf)
Sura 44. Ed-Duhân (Duhan)
Sura 45. El-Câsiye (Casiye)
Sura 46. El-Ahkâf (Ahkaf)
Sura 47. Muhammed (Muhammed)
Sura 48. El-Feth (Fetih)
Sura 49. El-Hucurât (Hucurat)
Sura 50. Kâf (Kaf)
Sura 51. Ez-Zâriyât (Zariyat)
Sura 52. Et-Tûr (Tur)
Sura 53. En-Necm (Necm)
Sura 54. El-Kamer (Kamer)
Sura 55. Er-Rahmân (Rahman)
Sura 56. El-Vâkia (Vakia)
Sura 57. El-Hadîd (Hadid)
Sura 58. El-Mucâdile (Mucadele)
Sura 59. El-Haşr (Haşr)
Sura 60. El-Mumtehene (Mumtehine)
Sura 61. Es-Saff (Saff)
Sura 62. El-Cumua (Cuma)
Sura 63. El-Munâfikûn (Munafikun)
Sura 64. Et-Teğâbun (Teğabun)
Sura 65. Et-Talâk (Talak)
Sura 66. Et-Tahrîm (Tahrim)
Sura 67. El-Mulk (Mulk)
Sura 68. El-Kalem (Kalem)
Sura 69. El-Hâkka (Hakka)
Sura 70. El-Meâric (Mearic)
Sura 71. Nuh (Nuh)
Sura 72. El-Cinn (Cin)
Sura 73. El-Muzzemmil (Muzzemmil)
Sura 74. El-Muddessir (Muddessir)
Sura 75. El-Kıyâme (Kıyame)
Sura 76. El-İnsân (İnsan)
Sura 77. El-Murselât (Mürselat)
Sura 78. En-Nebe' (Nebe)
Sura 79. En-Nâziât (Naziat)
Sura 80. Abese (Abese)
Sura 81. Et-Tekvîr (Tekvir)
Sura 82. El-İnfitâr (İnfitar)
Sura 83. El-Mutaffifîn (Mutaffifin)
Sura 84. El-İnşikâk (İnşikak)
Sura 85. El-Burûc (Buruc)
Sura 86. Et-Târık (Tarık)
Sura 87. El-A'lâ (A'lâ)
Sura 88. El-Gâşiye (Gaşiye)
Sura 89. El-Fecr (Fecr)
Sura 90. El-Beled (Beled)
Sura 91. Eş-Şems (Şems)
Sura 92. El-Leyl (Leyl)
Sura 93. Ed-Duhâ (Duha)
Sura 94. Eş-Şarh (İnşirah)
Sura 95. Et-Tîn (Tin)
Sura 96. El-Alak (Alak)
Sura 97. El-Kadr (Kadr)
Sura 98. El-Beyyine (Beyyine)
Sura 99. Ez-Zelzele (Zelzele)
Sura 100. El-Âdiyât (Adiyat)
Sura 101. El-Kâria (Karia)
Sura 102. Et-Tekâsur (Tekasur)
Sura 103. El-Asr (Asr)
Sura 104. El-Humeza (Humeza)
Sura 105. El-Fîl (Fil)
Sura 106. Kureyş (Kureyş)
Sura 107. El-Mâûn (Maun)
Sura 108. El-Kevser (Kevser)
Sura 109. El-Kâfirûn (Kafirun)
Sura 110. En-Nasr (Nasr)
Sura 111. El-Mesed (Mesed (Tebbet))
Sura 112. El-İhlâs (Ihlâs)
Sura 113. El-Felak (Felak)
Sura 114. En-Nâs (Nas)
Аят 36 из 286
36
Аят 1
Аят 2
Аят 3
Аят 4
Аят 5
Аят 6
Аят 7
Аят 8
Аят 9
Аят 10
Аят 11
Аят 12
Аят 13
Аят 14
Аят 15
Аят 16
Аят 17
Аят 18
Аят 19
Аят 20
Аят 21
Аят 22
Аят 23
Аят 24
Аят 25
Аят 26
Аят 27
Аят 28
Аят 29
Аят 30
Аят 31
Аят 32
Аят 33
Аят 34
Аят 35
Аят 36
Аят 37
Аят 38
Аят 39
Аят 40
Аят 41
Аят 42
Аят 43
Аят 44
Аят 45
Аят 46
Аят 47
Аят 48
Аят 49
Аят 50
Аят 51
Аят 52
Аят 53
Аят 54
Аят 55
Аят 56
Аят 57
Аят 58
Аят 59
Аят 60
Аят 61
Аят 62
Аят 63
Аят 64
Аят 65
Аят 66
Аят 67
Аят 68
Аят 69
Аят 70
Аят 71
Аят 72
Аят 73
Аят 74
Аят 75
Аят 76
Аят 77
Аят 78
Аят 79
Аят 80
Аят 81
Аят 82
Аят 83
Аят 84
Аят 85
Аят 86
Аят 87
Аят 88
Аят 89
Аят 90
Аят 91
Аят 92
Аят 93
Аят 94
Аят 95
Аят 96
Аят 97
Аят 98
Аят 99
Аят 100
Аят 101
Аят 102
Аят 103
Аят 104
Аят 105
Аят 106
Аят 107
Аят 108
Аят 109
Аят 110
Аят 111
Аят 112
Аят 113
Аят 114
Аят 115
Аят 116
Аят 117
Аят 118
Аят 119
Аят 120
Аят 121
Аят 122
Аят 123
Аят 124
Аят 125
Аят 126
Аят 127
Аят 128
Аят 129
Аят 130
Аят 131
Аят 132
Аят 133
Аят 134
Аят 135
Аят 136
Аят 137
Аят 138
Аят 139
Аят 140
Аят 141
Аят 142
Аят 143
Аят 144
Аят 145
Аят 146
Аят 147
Аят 148
Аят 149
Аят 150
Аят 151
Аят 152
Аят 153
Аят 154
Аят 155
Аят 156
Аят 157
Аят 158
Аят 159
Аят 160
Аят 161
Аят 162
Аят 163
Аят 164
Аят 165
Аят 166
Аят 167
Аят 168
Аят 169
Аят 170
Аят 171
Аят 172
Аят 173
Аят 174
Аят 175
Аят 176
Аят 177
Аят 178
Аят 179
Аят 180
Аят 181
Аят 182
Аят 183
Аят 184
Аят 185
Аят 186
Аят 187
Аят 188
Аят 189
Аят 190
Аят 191
Аят 192
Аят 193
Аят 194
Аят 195
Аят 196
Аят 197
Аят 198
Аят 199
Аят 200
Аят 201
Аят 202
Аят 203
Аят 204
Аят 205
Аят 206
Аят 207
Аят 208
Аят 209
Аят 210
Аят 211
Аят 212
Аят 213
Аят 214
Аят 215
Аят 216
Аят 217
Аят 218
Аят 219
Аят 220
Аят 221
Аят 222
Аят 223
Аят 224
Аят 225
Аят 226
Аят 227
Аят 228
Аят 229
Аят 230
Аят 231
Аят 232
Аят 233
Аят 234
Аят 235
Аят 236
Аят 237
Аят 238
Аят 239
Аят 240
Аят 241
Аят 242
Аят 243
Аят 244
Аят 245
Аят 246
Аят 247
Аят 248
Аят 249
Аят 250
Аят 251
Аят 252
Аят 253
Аят 254
Аят 255
Аят 256
Аят 257
Аят 258
Аят 259
Аят 260
Аят 261
Аят 262
Аят 263
Аят 264
Аят 265
Аят 266
Аят 267
Аят 268
Аят 269
Аят 270
Аят 271
Аят 272
Аят 273
Аят 274
Аят 275
Аят 276
Аят 277
Аят 278
Аят 279
Аят 280
Аят 281
Аят 282
Аят 283
Аят 284
Аят 285
Аят 286
Cüz 1
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
Hizb 1
Hizb 1
Hizb 2
Hizb 3
Hizb 4
Hizb 5
Hizb 6
Hizb 7
Hizb 8
Hizb 9
Hizb 10
Hizb 11
Hizb 12
Hizb 13
Hizb 14
Hizb 15
Hizb 16
Hizb 17
Hizb 18
Hizb 19
Hizb 20
Hizb 21
Hizb 22
Hizb 23
Hizb 24
Hizb 25
Hizb 26
Hizb 27
Hizb 28
Hizb 29
Hizb 30
Hizb 31
Hizb 32
Hizb 33
Hizb 34
Hizb 35
Hizb 36
Hizb 37
Hizb 38
Hizb 39
Hizb 40
Hizb 41
Hizb 42
Hizb 43
Hizb 44
Hizb 45
Hizb 46
Hizb 47
Hizb 48
Hizb 49
Hizb 50
Hizb 51
Hizb 52
Hizb 53
Hizb 54
Hizb 55
Hizb 56
Hizb 57
Hizb 58
Hizb 59
Hizb 60
Rub 2
Rub 1
Rub 2
Rub 3
Rub 4
Rub 5
Rub 6
Rub 7
Rub 8
Rub 9
Rub 10
Rub 11
Rub 12
Rub 13
Rub 14
Rub 15
Rub 16
Rub 17
Rub 18
Rub 19
Rub 20
Rub 21
Rub 22
Rub 23
Rub 24
Rub 25
Rub 26
Rub 27
Rub 28
Rub 29
Rub 30
Rub 31
Rub 32
Rub 33
Rub 34
Rub 35
Rub 36
Rub 37
Rub 38
Rub 39
Rub 40
Rub 41
Rub 42
Rub 43
Rub 44
Rub 45
Rub 46
Rub 47
Rub 48
Rub 49
Rub 50
Rub 51
Rub 52
Rub 53
Rub 54
Rub 55
Rub 56
Rub 57
Rub 58
Rub 59
Rub 60
Rub 61
Rub 62
Rub 63
Rub 64
Rub 65
Rub 66
Rub 67
Rub 68
Rub 69
Rub 70
Rub 71
Rub 72
Rub 73
Rub 74
Rub 75
Rub 76
Rub 77
Rub 78
Rub 79
Rub 80
Rub 81
Rub 82
Rub 83
Rub 84
Rub 85
Rub 86
Rub 87
Rub 88
Rub 89
Rub 90
Rub 91
Rub 92
Rub 93
Rub 94
Rub 95
Rub 96
Rub 97
Rub 98
Rub 99
Rub 100
Rub 101
Rub 102
Rub 103
Rub 104
Rub 105
Rub 106
Rub 107
Rub 108
Rub 109
Rub 110
Rub 111
Rub 112
Rub 113
Rub 114
Rub 115
Rub 116
Rub 117
Rub 118
Rub 119
Rub 120
Rub 121
Rub 122
Rub 123
Rub 124
Rub 125
Rub 126
Rub 127
Rub 128
Rub 129
Rub 130
Rub 131
Rub 132
Rub 133
Rub 134
Rub 135
Rub 136
Rub 137
Rub 138
Rub 139
Rub 140
Rub 141
Rub 142
Rub 143
Rub 144
Rub 145
Rub 146
Rub 147
Rub 148
Rub 149
Rub 150
Rub 151
Rub 152
Rub 153
Rub 154
Rub 155
Rub 156
Rub 157
Rub 158
Rub 159
Rub 160
Rub 161
Rub 162
Rub 163
Rub 164
Rub 165
Rub 166
Rub 167
Rub 168
Rub 169
Rub 170
Rub 171
Rub 172
Rub 173
Rub 174
Rub 175
Rub 176
Rub 177
Rub 178
Rub 179
Rub 180
Rub 181
Rub 182
Rub 183
Rub 184
Rub 185
Rub 186
Rub 187
Rub 188
Rub 189
Rub 190
Rub 191
Rub 192
Rub 193
Rub 194
Rub 195
Rub 196
Rub 197
Rub 198
Rub 199
Rub 200
Rub 201
Rub 202
Rub 203
Rub 204
Rub 205
Rub 206
Rub 207
Rub 208
Rub 209
Rub 210
Rub 211
Rub 212
Rub 213
Rub 214
Rub 215
Rub 216
Rub 217
Rub 218
Rub 219
Rub 220
Rub 221
Rub 222
Rub 223
Rub 224
Rub 225
Rub 226
Rub 227
Rub 228
Rub 229
Rub 230
Rub 231
Rub 232
Rub 233
Rub 234
Rub 235
Rub 236
Rub 237
Rub 238
Rub 239
Rub 240
00:00 / 00:00
Şüphesiz
Allah
çekinmez
misal getirmekten
sivrisinek
ve onun da ötesinde bir varlığı
İman etmişlere gelince
bilirler
hak ve gerçek olduğunu
Rablerinden gelen
Kafir olanlara gelince
derler
ne murat eder
Allah
böyle misal vermekle
saptırır
onunla
birçok kimseyi
doğru yola yöneltir
birçoklarını da
ancak saptırır
verdiği misallerle
ancak
fasıkları

Diyanet Vakfi

Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmezAllah. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kafir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır (çünkü bunlar birer imtihandır).

Expand text
Those who
break
(the) Covenant
(of) Allah
from
after
its ratification,
and [they] cut
what
has ordered
Allah
it
to
be joined
and [they] spread corruption
in
the earth.
Those,
they
(are) the losers.

Diyanet Vakfi

Onlar öyle (fasıklar) ki, kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.

How
(can) you disbelieve
in Allah?
While you were
dead
then He gave you life;
then
He will cause you to die,
then
He will give you life,
then
to Him
you will be returned.

Diyanet Vakfi

Ey kafirler! Siz ölü iken sizi dirilten (dünyaya getirip hayat veren) Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na döndürüleceksiniz.

He
(is) the One Who
created
for you
what
(is) in
the earth,
all.
Moreover
He turned
to
the heaven
and fashioned them
seven
heavens.
And He
of every
thing
(is) All-Knowing.

Diyanet Vakfi

O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir.

And when
said
your Lord
to the angels,
"Indeed, I (am)
going to place
in
the earth
a vicegerent,
they said,
"Will You place
in it
(one) who
will spread corruption
in it
and will shed
[the] blood[s],
while we,
[we] glorify (You)
with Your praises
and we sanctify
[to] You."
He said,
"Indeed, I
[I] know
what
not
you know."

Diyanet Vakfi

Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi.

And He taught
Adam
the names -
all of them.
Then
He displayed them
to
the angels,
then He said,
"Inform Me
of (the) names
(of) these,
if
you are
truthful."

Diyanet Vakfi

Allah Adem'e bütün isimleri, öğretti. Sonra onları önce meleklere arzedip: Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin, dedi.

They said,
"Glory be to You!
No
knowledge
(is) for us
except
what
You have taught us.
Indeed You!
You
(are) the All-Knowing,
the All-Wise.

Diyanet Vakfi

Melekler: Ya Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin, dediler.

He said,
"O Adam!
Inform them
of their names."
And when
he had informed them
of their names,
He said,
"Did not
I say
to you,
Indeed, I
[I] know
(the) unseen
(of) the heavens
and the earth,
and I know
what
you reveal
and what
you [were]
conceal."

Diyanet Vakfi

(Bunun üzerine: ) Ey Âdem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat, dedi. Adem onların isimlerini onlara anlatınca: Ben size, muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri (oralardaki sırları) bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim? dedi.

And when
We said
to the angels,
"Prostrate
to Adam,"
[so] they prostrated
except
Iblis.
He refused
and was arrogant
and became
of
the disbelievers.

Diyanet Vakfi

Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem'e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kafirlerden oldu.

And We said,
"O Adam!
Dwell
you
and your spouse
(in) Paradise,
and [you both] eat
from it
freely
(from) wherever
you [both] wish.
But do not
[you two] approach
this
[the] tree,
lest you [both] be
of
the wrongdoers."

Diyanet Vakfi

Biz: Ey Âdem! Sen ve eşin (Havva) beraberce cennete yerleşin; orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yeyin; sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz, dedik.

Then made [both of] them slip
the Shaitaan
from it,
and he got [both of] them out
from what
they [both] were
in [it].
And We said,
"Go down (all of you),
some of you
to others
(as) enemy;
and for you
in
the earth
(is) a dwelling place
and a provision
for
a period."

Diyanet Vakfi

Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve içinde bulundukları (cennetten) onları çıkardı. Bunun üzerine: Bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz, sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır, dedik.

Then received
Adam
from
his Lord
words,
So (his Lord) turned
towards him.
Indeed He!
He
(is) the Oft-returning (to mercy),
the Most Merciful.

Diyanet Vakfi

Bu durum devam ederken Âdem, Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tevbe etti. Çünkü Allah tevbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.

We said,
"Go down
from it
all (of you),
and when,
comes to you
from Me
Guidance,
then whoever
follows
My Guidance,
[then] no
fear
(will be) on them
and not
they
will grieve.

Diyanet Vakfi

Dedik ki: Hepiniz cennetten inin! Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler.

And those
who disbelieve[d]
and deny
Our Signs,
those
(are the) companions
(of) the Fire;
they
in it
(will) abide forever."

Diyanet Vakfi

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir, onlar orada ebedi kalırlar.

O Children
(of) Israel!
Remember
My Favor
which
I bestowed
upon you
and fulfill,
My Covenant
I will fulfill
your covenant
and Me Alone
fear [Me].

Diyanet Vakfi

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size vadettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun.

And believe
in what
I have sent down
confirming
that which
(is) with you,
and (do) not
be
(the) first
disbeliever
of it.
And (do) not
exchange
My Signs (for)
a price
small,
and Me Alone
fear [Me].

Diyanet Vakfi

Elinizdekini (Tevrat'ın aslını) tasdik edici olarak indirdiğime (Kur'an'a) iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi az bir karşılık ile satmayın, yalnız benden (benim azabımdan) korkun.

And (do) not
mix
the Truth
with [the] falsehood
and conceal
the Truth
while you
[you] know.

Diyanet Vakfi

Bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.

And establish
the prayer
and give
zakah
and bow down
with
those who bow down.

Diyanet Vakfi

Namazı tam kılın, zekatı hakkıyla verin, rüku edenlerle beraber rüku edin.

Do you order
[the] people
[the] righteousness
and you forget
yourselves,
while you
[you] recite
the Book?
Then, will not
you use reason?

Diyanet Vakfi

(Ey bilginler!) Sizler Kitab'ı (Tevrat'ı) okuduğunuz (gerçekleri bildiğiniz) halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?

And seek help
through patience
and the prayer;
and indeed, it
(is) surely difficult
except
on
the humble ones,

Diyanet Vakfi

Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o (sabır ve namaz), Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir.

Those who
believe
that they
will meet
their Lord
and that they
to Him
will return.

Diyanet Vakfi

Onlar, kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir.

O Children
(of) Israel!
Remember
My Favor
which
I bestowed
upon you
and that I
[I] preferred you
over
the worlds.

Diyanet Vakfi

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle aleme üstün kıldığımı hatırlayın.

And fear
a day,
(will) not
avail
any soul
for
(another) soul
anything,
and not
will be accepted
from it
any intercession,
and not
will be taken
from it
a compensation,
and not
they
will be helped.

Diyanet Vakfi

Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz; hiç kimseden (Allah izin vermedikçe) şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz; onlara asla yardım da yapılmaz.

And when
We saved you
from
(the) people
(of) Firaun
(who were) afflicting you (with)
horrible
torment,
slaughtering
your sons
and letting live
your women.
And in
that
(was) a trial
from
your Lord
great.

Diyanet Vakfi

Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.

And when
We parted
for you
the sea,
then We saved you,
and We drowned
(the) people
(of) Firaun
while you
(were) looking.

Diyanet Vakfi

Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık, sizi kurtardık, Firavun'un taraftarlarını da, siz bakıp dururken denizde boğduk.

And when
We appointed
(for) Musa
forty
nights.
Then
you took
the calf
from
after him
and you
(were) wrongdoers.

Diyanet Vakfi

Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz.

Then
We forgave
you
from
after
that,
so that you may
(be) grateful.

Diyanet Vakfi

O davranışlarınızdan sonra (akıllanıp) şükredersiniz diye sizi affettik.

And when
We gave
Musa
the Book
and the Criterion,
perhaps you
(would be) guided.

Diyanet Vakfi

Doğru yolu bulasınız diye Musa'ya Kitab'ı ve hak ile batılı ayıran hükümleri verdik.

And when
said
Musa
to his people,
"O my people!
Indeed, you
[you] have wronged
yourselves
by your taking
the calf.
So turn in repentance
to
your Creator,
and kill
yourselves.
That
(is) better
for you
with
your Creator."
Then He turned
towards you.
Indeed He!
He
(is) the-returning,
the Most Merciful.

Diyanet Vakfi

Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim! Şüphesiz siz, buzağıyı (tanrı) edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için Yaradanınıza tevbe edin de nefislerinizi (kötü duygularınızı) öldürün. Öyle yapmanız Yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tevbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tevbeleri kabul eden ancak O'dur.

And when
you said,
"O Musa!
Never
(will) we believe
in you
until
we see
Allah
manifestly."
So seized you
the thunderbolt
while you
(were) looking.

Diyanet Vakfi

Bir zamanlar: Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız, demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı.