Ziyaretçi
Sayfa
102
1 - 100
101 - 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
501 - 600
601 - 604
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
sevmez
*
Allah
açıkça
kötü
söz söylenmesini
*
dışında
kendisine
haksızlık edilen
doğrusu Allah
*
işitendir
bilendir
eğer
açığa vurursanız
bir iyiliği
veya
onu gizlerseniz
yahut
affederseniz
bir kötülüğü
*
(bilin ki) şüphesiz
Allah da
affedicidir
*
güçlüdür
şüphesiz
okimseler ki
inkar ederler
Allah'ı
ve elçilerini;
ve isterler
ayırmak
*
arasını
Allah
ile elçilerinin
ve derler
inanırız
kimine
ve inkar ederiz
kimini
ve isterler
tutmak
*
arasında
bunun (ikisinin)
bir yol
işte
onlar
kafirlerdir
gerçek
biz de hazırlamışızdır
kafirlere
bir azab
alçaltıcı
ve onlar ki
inandılar
Allah'a
ve elçilerine
ve
ayırım yapmadılar
arasında
hiçbiri
onlardan
işte (Allah)
pek yakında
verecektir
onların da mükafatlarını
ve
Allah
çok bağışlayandır
çok esirgeyendir
senden istiyorlar
ehli
Kitap
indirmeni
*
kendilerine
bir Kitap
gökten
*
muhakkak
istemişler
Musa'dan
daha büyüğünü
bundan
*
demişlerdi
bize göster
Allah'ı
açıkça
derhal onları yakalamıştı
yıldırım gürültüsü
haksızlıklarından dolayı
sonra
tutmuşlardı
buzağıyı (tanrı)
sonra
*
kendilerine geldikken
*
açık deliller
vazgeçtik
bundan da
*
ve verdik
Musa'ya
bir yetki
açık
ve kaldırdık
üzerlerine
Tur'u
söz vermeleri için
ve dedik
onlara
girin
kapıdan
secde ederek
ve dedik
onlara
çiğnemeyin
*
cumartesi(yasakları)nı
*
ve aldık
onlardan
bir söz
sağlam