Sura 2. El - Bakara (Bakara)
2
Sura 1. El-Fâtiha (Fatiha)
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Sura 3. Âl-i İmrân (Al-i İmran)
Sura 4. An-Nisâ (Nisa)
Sura 5. El-Mâide (Maide)
Sura 6. El-En'âm (Enam)
Sura 7. El-A'râf (Araf)
Sura 8. El-Enfâl (Enfal)
Sura 9. Et-Tevbe (Tevbe)
Sura 10. Yunus (Yunus)
Sura 11. Hud (Hud)
Sura 12. Yûsuf (Yusuf)
Sura 13. Er-Rad (Rad)
Sura 14. İbrahim (İbrahim)
Sura 15. El-Hicr (El-Hicr)
Sura 16. An-Nahl (Nahl)
Sura 17. El-İsra (İsra)
Sura 18. El-Kehf (Kehf)
Sura 19. Meryem (Meryem)
Sura 20. Tâ Hâ (Ta Ha)
Sura 21. El-Enbiyâ (Enbiya)
Sura 22. El-Hacc (Hacc)
Sura 23. El-Mu'minûn (Muminun)
Sura 24. En-Nûr (Nur)
Sura 25. El-Furkân (Furkan)
Sura 26. Eş-Şuara (Şuara)
Sura 27. En-Naml (Naml)
Sura 28. El-Kasas (Kasas)
Sura 29. El-Ankebût (Ankebut)
Sura 30. Er-Rûm (Rum)
Sura 31. Lukmân (Lukman)
Sura 32. Es-Secde (Secde)
Sura 33. El-Ahzâb (Ahzab)
Sura 34. Sebê (Sebe)
Sura 35. Fâtır (Fatır)
Sura 36. Yâ Sîn (Yasin)
Sura 37. Es-Sâffât (Saffat)
Sura 38. Sâd (Sad)
Sura 39. Ez-Zumer (Zümer)
Sura 40. Gāfir (Gafir)
Sura 41. Fussilat (Fussilat)
Sura 42. Eş-Şûrâ (Şura)
Sura 43. Ez-Zuhruf (Zuhruf)
Sura 44. Ed-Duhân (Duhan)
Sura 45. El-Câsiye (Casiye)
Sura 46. El-Ahkâf (Ahkaf)
Sura 47. Muhammed (Muhammed)
Sura 48. El-Feth (Fetih)
Sura 49. El-Hucurât (Hucurat)
Sura 50. Kâf (Kaf)
Sura 51. Ez-Zâriyât (Zariyat)
Sura 52. Et-Tûr (Tur)
Sura 53. En-Necm (Necm)
Sura 54. El-Kamer (Kamer)
Sura 55. Er-Rahmân (Rahman)
Sura 56. El-Vâkia (Vakia)
Sura 57. El-Hadîd (Hadid)
Sura 58. El-Mucâdile (Mucadele)
Sura 59. El-Haşr (Haşr)
Sura 60. El-Mumtehene (Mumtehine)
Sura 61. Es-Saff (Saff)
Sura 62. El-Cumua (Cuma)
Sura 63. El-Munâfikûn (Munafikun)
Sura 64. Et-Teğâbun (Teğabun)
Sura 65. Et-Talâk (Talak)
Sura 66. Et-Tahrîm (Tahrim)
Sura 67. El-Mulk (Mulk)
Sura 68. El-Kalem (Kalem)
Sura 69. El-Hâkka (Hakka)
Sura 70. El-Meâric (Mearic)
Sura 71. Nuh (Nuh)
Sura 72. El-Cinn (Cin)
Sura 73. El-Muzzemmil (Muzzemmil)
Sura 74. El-Muddessir (Muddessir)
Sura 75. El-Kıyâme (Kıyame)
Sura 76. El-İnsân (İnsan)
Sura 77. El-Murselât (Mürselat)
Sura 78. En-Nebe' (Nebe)
Sura 79. En-Nâziât (Naziat)
Sura 80. Abese (Abese)
Sura 81. Et-Tekvîr (Tekvir)
Sura 82. El-İnfitâr (İnfitar)
Sura 83. El-Mutaffifîn (Mutaffifin)
Sura 84. El-İnşikâk (İnşikak)
Sura 85. El-Burûc (Buruc)
Sura 86. Et-Târık (Tarık)
Sura 87. El-A'lâ (A'lâ)
Sura 88. El-Gâşiye (Gaşiye)
Sura 89. El-Fecr (Fecr)
Sura 90. El-Beled (Beled)
Sura 91. Eş-Şems (Şems)
Sura 92. El-Leyl (Leyl)
Sura 93. Ed-Duhâ (Duha)
Sura 94. Eş-Şarh (İnşirah)
Sura 95. Et-Tîn (Tin)
Sura 96. El-Alak (Alak)
Sura 97. El-Kadr (Kadr)
Sura 98. El-Beyyine (Beyyine)
Sura 99. Ez-Zelzele (Zelzele)
Sura 100. El-Âdiyât (Adiyat)
Sura 101. El-Kâria (Karia)
Sura 102. Et-Tekâsur (Tekasur)
Sura 103. El-Asr (Asr)
Sura 104. El-Humeza (Humeza)
Sura 105. El-Fîl (Fil)
Sura 106. Kureyş (Kureyş)
Sura 107. El-Mâûn (Maun)
Sura 108. El-Kevser (Kevser)
Sura 109. El-Kâfirûn (Kafirun)
Sura 110. En-Nasr (Nasr)
Sura 111. El-Mesed (Mesed (Tebbet))
Sura 112. El-İhlâs (Ihlâs)
Sura 113. El-Felak (Felak)
Sura 114. En-Nâs (Nas)
Аят 123 из 286
123
Аят 1
Аят 2
Аят 3
Аят 4
Аят 5
Аят 6
Аят 7
Аят 8
Аят 9
Аят 10
Аят 11
Аят 12
Аят 13
Аят 14
Аят 15
Аят 16
Аят 17
Аят 18
Аят 19
Аят 20
Аят 21
Аят 22
Аят 23
Аят 24
Аят 25
Аят 26
Аят 27
Аят 28
Аят 29
Аят 30
Аят 31
Аят 32
Аят 33
Аят 34
Аят 35
Аят 36
Аят 37
Аят 38
Аят 39
Аят 40
Аят 41
Аят 42
Аят 43
Аят 44
Аят 45
Аят 46
Аят 47
Аят 48
Аят 49
Аят 50
Аят 51
Аят 52
Аят 53
Аят 54
Аят 55
Аят 56
Аят 57
Аят 58
Аят 59
Аят 60
Аят 61
Аят 62
Аят 63
Аят 64
Аят 65
Аят 66
Аят 67
Аят 68
Аят 69
Аят 70
Аят 71
Аят 72
Аят 73
Аят 74
Аят 75
Аят 76
Аят 77
Аят 78
Аят 79
Аят 80
Аят 81
Аят 82
Аят 83
Аят 84
Аят 85
Аят 86
Аят 87
Аят 88
Аят 89
Аят 90
Аят 91
Аят 92
Аят 93
Аят 94
Аят 95
Аят 96
Аят 97
Аят 98
Аят 99
Аят 100
Аят 101
Аят 102
Аят 103
Аят 104
Аят 105
Аят 106
Аят 107
Аят 108
Аят 109
Аят 110
Аят 111
Аят 112
Аят 113
Аят 114
Аят 115
Аят 116
Аят 117
Аят 118
Аят 119
Аят 120
Аят 121
Аят 122
Аят 123
Аят 124
Аят 125
Аят 126
Аят 127
Аят 128
Аят 129
Аят 130
Аят 131
Аят 132
Аят 133
Аят 134
Аят 135
Аят 136
Аят 137
Аят 138
Аят 139
Аят 140
Аят 141
Аят 142
Аят 143
Аят 144
Аят 145
Аят 146
Аят 147
Аят 148
Аят 149
Аят 150
Аят 151
Аят 152
Аят 153
Аят 154
Аят 155
Аят 156
Аят 157
Аят 158
Аят 159
Аят 160
Аят 161
Аят 162
Аят 163
Аят 164
Аят 165
Аят 166
Аят 167
Аят 168
Аят 169
Аят 170
Аят 171
Аят 172
Аят 173
Аят 174
Аят 175
Аят 176
Аят 177
Аят 178
Аят 179
Аят 180
Аят 181
Аят 182
Аят 183
Аят 184
Аят 185
Аят 186
Аят 187
Аят 188
Аят 189
Аят 190
Аят 191
Аят 192
Аят 193
Аят 194
Аят 195
Аят 196
Аят 197
Аят 198
Аят 199
Аят 200
Аят 201
Аят 202
Аят 203
Аят 204
Аят 205
Аят 206
Аят 207
Аят 208
Аят 209
Аят 210
Аят 211
Аят 212
Аят 213
Аят 214
Аят 215
Аят 216
Аят 217
Аят 218
Аят 219
Аят 220
Аят 221
Аят 222
Аят 223
Аят 224
Аят 225
Аят 226
Аят 227
Аят 228
Аят 229
Аят 230
Аят 231
Аят 232
Аят 233
Аят 234
Аят 235
Аят 236
Аят 237
Аят 238
Аят 239
Аят 240
Аят 241
Аят 242
Аят 243
Аят 244
Аят 245
Аят 246
Аят 247
Аят 248
Аят 249
Аят 250
Аят 251
Аят 252
Аят 253
Аят 254
Аят 255
Аят 256
Аят 257
Аят 258
Аят 259
Аят 260
Аят 261
Аят 262
Аят 263
Аят 264
Аят 265
Аят 266
Аят 267
Аят 268
Аят 269
Аят 270
Аят 271
Аят 272
Аят 273
Аят 274
Аят 275
Аят 276
Аят 277
Аят 278
Аят 279
Аят 280
Аят 281
Аят 282
Аят 283
Аят 284
Аят 285
Аят 286
Cüz 1
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
Hizb 2
Hizb 1
Hizb 2
Hizb 3
Hizb 4
Hizb 5
Hizb 6
Hizb 7
Hizb 8
Hizb 9
Hizb 10
Hizb 11
Hizb 12
Hizb 13
Hizb 14
Hizb 15
Hizb 16
Hizb 17
Hizb 18
Hizb 19
Hizb 20
Hizb 21
Hizb 22
Hizb 23
Hizb 24
Hizb 25
Hizb 26
Hizb 27
Hizb 28
Hizb 29
Hizb 30
Hizb 31
Hizb 32
Hizb 33
Hizb 34
Hizb 35
Hizb 36
Hizb 37
Hizb 38
Hizb 39
Hizb 40
Hizb 41
Hizb 42
Hizb 43
Hizb 44
Hizb 45
Hizb 46
Hizb 47
Hizb 48
Hizb 49
Hizb 50
Hizb 51
Hizb 52
Hizb 53
Hizb 54
Hizb 55
Hizb 56
Hizb 57
Hizb 58
Hizb 59
Hizb 60
Rub 7
Rub 1
Rub 2
Rub 3
Rub 4
Rub 5
Rub 6
Rub 7
Rub 8
Rub 9
Rub 10
Rub 11
Rub 12
Rub 13
Rub 14
Rub 15
Rub 16
Rub 17
Rub 18
Rub 19
Rub 20
Rub 21
Rub 22
Rub 23
Rub 24
Rub 25
Rub 26
Rub 27
Rub 28
Rub 29
Rub 30
Rub 31
Rub 32
Rub 33
Rub 34
Rub 35
Rub 36
Rub 37
Rub 38
Rub 39
Rub 40
Rub 41
Rub 42
Rub 43
Rub 44
Rub 45
Rub 46
Rub 47
Rub 48
Rub 49
Rub 50
Rub 51
Rub 52
Rub 53
Rub 54
Rub 55
Rub 56
Rub 57
Rub 58
Rub 59
Rub 60
Rub 61
Rub 62
Rub 63
Rub 64
Rub 65
Rub 66
Rub 67
Rub 68
Rub 69
Rub 70
Rub 71
Rub 72
Rub 73
Rub 74
Rub 75
Rub 76
Rub 77
Rub 78
Rub 79
Rub 80
Rub 81
Rub 82
Rub 83
Rub 84
Rub 85
Rub 86
Rub 87
Rub 88
Rub 89
Rub 90
Rub 91
Rub 92
Rub 93
Rub 94
Rub 95
Rub 96
Rub 97
Rub 98
Rub 99
Rub 100
Rub 101
Rub 102
Rub 103
Rub 104
Rub 105
Rub 106
Rub 107
Rub 108
Rub 109
Rub 110
Rub 111
Rub 112
Rub 113
Rub 114
Rub 115
Rub 116
Rub 117
Rub 118
Rub 119
Rub 120
Rub 121
Rub 122
Rub 123
Rub 124
Rub 125
Rub 126
Rub 127
Rub 128
Rub 129
Rub 130
Rub 131
Rub 132
Rub 133
Rub 134
Rub 135
Rub 136
Rub 137
Rub 138
Rub 139
Rub 140
Rub 141
Rub 142
Rub 143
Rub 144
Rub 145
Rub 146
Rub 147
Rub 148
Rub 149
Rub 150
Rub 151
Rub 152
Rub 153
Rub 154
Rub 155
Rub 156
Rub 157
Rub 158
Rub 159
Rub 160
Rub 161
Rub 162
Rub 163
Rub 164
Rub 165
Rub 166
Rub 167
Rub 168
Rub 169
Rub 170
Rub 171
Rub 172
Rub 173
Rub 174
Rub 175
Rub 176
Rub 177
Rub 178
Rub 179
Rub 180
Rub 181
Rub 182
Rub 183
Rub 184
Rub 185
Rub 186
Rub 187
Rub 188
Rub 189
Rub 190
Rub 191
Rub 192
Rub 193
Rub 194
Rub 195
Rub 196
Rub 197
Rub 198
Rub 199
Rub 200
Rub 201
Rub 202
Rub 203
Rub 204
Rub 205
Rub 206
Rub 207
Rub 208
Rub 209
Rub 210
Rub 211
Rub 212
Rub 213
Rub 214
Rub 215
Rub 216
Rub 217
Rub 218
Rub 219
Rub 220
Rub 221
Rub 222
Rub 223
Rub 224
Rub 225
Rub 226
Rub 227
Rub 228
Rub 229
Rub 230
Rub 231
Rub 232
Rub 233
Rub 234
Rub 235
Rub 236
Rub 237
Rub 238
Rub 239
Rub 240
00:00 / 00:00
And said
the Jews,
"Not
the Christians
(are) on
anything,"
and said
the Christians,
"Not
the Jews
(are) on
anything,"
although they
recite
the Book.
Like that
said
those who
(do) not
know,
similar
their saying.
[So] Allah
will judge
between them
(on the) Day
(of) Resurrection
in what
they were
[in it]
differing.

Diyanet Vakfi

Hepsi de kitabı (Tevrat ve İncil'i) okumakta oldukları halde Yahudiler: Hıristiyanlar doğru yolda değillerdir, dediler. Hıristiyanlar da: Yahudiler doğru yolda değillerdir, dediler. Kitabı bilmeyenler de birbirleri hakkında tıpkı onların söylediklerini söylediler. Allah, ihtilafa düştükleri hususlarda kıyamet günü onlar hakkında hükmünü verecektir.

And who
(is) more unjust
than (one) who
prevents
(the) masajid
(of) Allah
to
be mentioned
in them
His name,
and strives
for
their destruction?
Those!
Not
it is
for them
that
they enter them
except
(like) those in fear.
For them
in
the world
(is) disgrace
and for them
in
the Hereafter
(is) a punishment
great.

Diyanet Vakfi

Allah'ın mescidlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır! Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. (Başka türlü girmeye hakları yoktur.) Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır.

And for Allah
(is) the east
and the west,
so wherever
you turn
[so] there
(is the) face
(of) Allah.
Indeed,
Allah
(is) All-Encompassing,
All-Knowing.

Diyanet Vakfi

Doğu da Allah'ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü (zatı) oradadır. Şüphesiz Allah'(ın rahmeti ve nimeti) geniştir, O her şeyi bilendir.

And they said,
"has taken
Allah
a son."
Glory be to Him!
Nay,
for Him
(is) what
(is) in
the heavens
and the earth.
All
to Him
(are) humbly obedient.

Diyanet Vakfi

"Allah çocuk edindi" dediler. Haşa! O, bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir.

(The) Originator
(of) the heavens
and the earth!
And when
He decrees
a matter,
[so] only
He says
to it
"Be,"
and it becomes.

Diyanet Vakfi

(O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece "Ol!" der, o da hemen oluverir.

And said
those who
(do) not
know,
"Why not
speaks to us
Allah
or
comes to us
a sign?"
Like that
said
those
from
before them
similar
their saying.
Became alike
their hearts.
Indeed,
We have made clear
the signs
for people
(who) firmly believe.

Diyanet Vakfi

Bilmeyenler dediler ki: Allah bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet (mucize) gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dediklerini demişlerdi. Kalpleri (akılları) nasıl da birbirine benzedi? Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere ayetleri apaçık gösterdik.

Indeed We!
[We] have sent you
with the truth,
(as) a bearer of good news
and (as) a warner.
And not
you will be asked
about
(the) companions
(of) the blazing Fire.

Diyanet Vakfi

Doğrusu biz seni Hak (Kur'an) ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehenmemliklerden sorumlu değilsin.

And never
will be pleased
with you
the Jews
and [not]
the Christians
until
you follow
their religion.
Say,
"Indeed,
(the) Guidance
(of) Allah,
it
(is) the Guidance."
And if
you follow
their desires
after
what
has come to you
of
the knowledge,
not
for you
from
Allah
any
protector
and not
any helper.

Diyanet Vakfi

Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.

Those,
We have given them
the Book
recite it
(as it has the) right
(of) its recitation.
Those (people)
believe
in it.
And whoever
disbelieves
in it,
then those,
they
(are) the losers.

Diyanet Vakfi

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler (den bazısı) onu, hakkını gözeterek okurlar. Çünkü onlar, ona iman ederler. Onu inkar edenlere gelince, işte gerçekten zarara uğrayanlar onlardır.

O Children
(of) Israel!
Remember
My Favor
which
I bestowed
upon you
and that I
[I] preferred you
over
the worlds.

Diyanet Vakfi

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle aleme üstün kılmış olduğumu hatırlayın.

And fear
a day
not
will avail
a soul
(of)
(another) soul
anything
and not
will be accepted
from it
any compensation,
and not
will benefit it
any intercession,
and not
they
will be helped.

Diyanet Vakfi

Ve bir günden sakının ki, o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardım da görmezler.

And when
tried
Ibrahim
his Lord
with words
and he fulfilled them,
He said,
"Indeed I
(am) the One to make you
for the mankind
a leader."
He said,
"And from
my offspring?"
He said,
"(Does) not
reach
My Covenant
(to) the wrongdoers."

Diyanet Vakfi

Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara önder yapacağım, demişti. "Soyumdan da (önderler yap, ya Rabbi!)" dedi. Allah: Ahdim zalimlere ermez (onlar için söz vermem) buyurdu.

And when
We made
the House
a place of return
for mankind
and (a place of) security
and (said), "Take
[from]
(the) standing place
(of) Ibrahim,
(as) a place of prayer."
And We made a covenant
with
Ibrahim
and Ishmael
[that],
"[You both] purify
My House
for those who circumambulate
and those who seclude themselves for devotion and prayer
and those who bow down
and those who prostrate."

Diyanet Vakfi

Biz, Beyt'i (Kabe'yi) insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin (orada namaz kılın). İbrahim ve İsmail'e: Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rüku ve secde edenler için Evim'i temiz tutun, diye emretmiştik.

And when
said
Ibrahim,
"My Lord
make
this
a city
secure
and provide
its people
with
fruits,
(to) whoever
believed
from them
in Allah
and the Day
the Last,"
He said,
"And whoever
disbelieved,
[then] I will grant him enjoyment
a little;
then
I will force him
to
(the) punishment
(of) the Fire,
and evil
(is) the destination.

Diyanet Vakfi

İbrahim de demişti ki: Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap, halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle besle. Allah buyurdu ki: Kim inkar ederse onu az bir süre faydalandırır, sonra onu cehennem azabına sürüklerim. Ne kötü varılacak yerdir orası!

And when
(was) raising
Ibrahim
the foundations
of
the House
and Ishmael,
(saying), "Our Lord!
Accept
from us.
Indeed You!
[You] (are)
the All-Hearing,
the All-Knowing.

Diyanet Vakfi

Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor (şöyle diyorlardı:) Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz sen işitensin, bilensin.

Our Lord!
[and] Make us
both submissive
to You.
And from
our offspring
a community
submissive
to You.
And show us
our ways of worship
and turn
to us.
Indeed You!
[You] (are)
the Oft-returning,
the Most Merciful.

Diyanet Vakfi

Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

Our Lord!
[And] raise up
in them
a Messenger
from them
(who) will recite
to them
Your Verses
and will teach them
the Book
and the wisdom
and purify them.
Indeed You!
You (are)
the All-Mighty
the All-Wise."

Diyanet Vakfi

Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin.

And who
will turn away
from
(the) religion
(of) Ibrahim
except
who
fooled
himself?
And indeed
We chose him
in
the world,
and indeed he,
in,
the Hereafter
surely (will be) among
the righteous.

Diyanet Vakfi

İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu dünyada (elçi) seçtik, şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.

When
said
to him
his Lord
"Submit (yourself),"
he said,
"I (have) submitted (myself)
to (the) Lord
(of) the worlds."

Diyanet Vakfi

Çünkü Rabbi ona: Müslüman ol, demiş, o da: Alemlerin Rabbine boyun eğdim, demişti.

And enjoined
[it]
Ibrahim
(upon) his sons
and Yaqub,
"O my sons!
Indeed,
Allah
has chosen
for you
the religion,
so not
(should) you die
except
while you
(are) submissive."

Diyanet Vakfi

Bunu İbrahim de kendi oğullarına vasiyet etti, Yakub da: Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslam'ı) seçti. O halde sadece müslümanlar olarak ölünüz (dedi).

Or
were you
witnesses
when
came to
Yaqub
[the] death,
when
he said
to his sons,
"What
will you worship
from
after me?"
They said,
"We will worship
your God
and (the) God
(of) your forefathers,
Ibrahim
and Ishmael
and Isaac -
God
One.
And we
to Him
(are) submissive."

Diyanet Vakfi

Yoksa Ya'kub'a ölüm geldiği zaman siz orada mı idiniz? O zaman (Ya'kub) oğullarına: Benden sonra kime kulluk edeceksiniz? demişti. Onlar: Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz; biz ancak O'na teslim olmuşuzdur, dediler.

This
(was) a community
(which)
has passed away,
for it
what
it earned
and for you
what
you have earned.
And not
you will be asked
about what
they used to
do.

Diyanet Vakfi

Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz.

And they said,
"Be
Jews
or
Christians,
(then) you will be guided."
Say,
"Nay,
(the) religion
(of) Ibrahim,
(the) upright;
and not
he was
of
those who associated partners (with Allah)."

Diyanet Vakfi

(Yahudiler ve hıristiyanlar müslümanlara:) Yahudi ya da hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız, dediler. De ki: Hayır! Biz, hanif olan İbrahim'in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi.

Say,
"We have believed
in Allah
and what
(is) revealed
to us
and what
was revealed
to
Ibrahim
and Ishmael
and Isaac
and Yaqub
and the descendants,
and what
was given
(to) Musa
and Isa
and what
was given
(to) the Prophets
from
their Lord.
Not
we make distinction
between
any
of them.
And we
to Him
(are) submissive."

Diyanet Vakfi

"Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve esbata indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk" deyin.

So if
they believe[d]
in (the) like
(of) what
you have believed
in [it],
then indeed,
they are (rightly) guided.
But if
they turn away,
then only
they
(are) in
dissension.
So will suffice you against them
Allah,
and He
(is) the All-Hearing,
the All-Knowing.

Diyanet Vakfi

Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar; dönerlerse mutlaka anlaşmazlık içine düşmüş olurlar. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir.

(The) color (religion)
(of) Allah!
And who
(is) better
than
Allah
at coloring?
And we
to Him
(are) worshippers.

Diyanet Vakfi

Allah'ın (verdiği) rengiyle boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O'na kulluk ederiz (deyin).

Say,
"Do you argue with us
about
Allah
while He
(is) our Lord
and your Lord?
And for us
(are) our deeds
and for you
(are) your deeds
and we
to Him
(are) sincere.

Diyanet Vakfi

De ki: Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, O'nun hakkında bizimle tartışmaya mı girişiyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O'na gönülden bağlananlarız.

Or
(do) you say
that
Ibrahim
and Ishmael
and Isaac
and Yaqub
and the descendants
were
Jews
or
Christians?"
Say,
"Are you
better knowing
or
(is) Allah?"
And who
(is) more unjust
than (the one) who
concealed
a testimony
(that) he has
from
Allah?
And not
(is) Allah
unaware
of what
you do.

Diyanet Vakfi

Yoksa siz, İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve esbatın yahudi, yahut hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine (bildirilmiş) bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.

This
(was) a community
(which)
has passed away,
for it
what
it earned
and for you
what
you have earned.
And not
you will be asked
about what
they used to
do.

Diyanet Vakfi

Onlar bir ümmetti; gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz.

Will say
the foolish ones
from
the people,
"What
(has) turned them
from
their direction of prayer
which
they were used to
[on it]."
Say,
"For Allah
(is) the east
and the west.
He guides
whom
He wills
to
a path
straight."

Diyanet Vakfi

İnsanlardan bir kısım beyinsizler: Yönelmekte oldukları kıblelerinden onları çeviren nedir? diyecekler. De ki: Doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.