Sura 2. El - Bakara (Bakara)
2
Sura 1. El-Fâtiha (Fatiha)
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Sura 3. Âl-i İmrân (Al-i İmran)
Sura 4. An-Nisâ (Nisa)
Sura 5. El-Mâide (Maide)
Sura 6. El-En'âm (Enam)
Sura 7. El-A'râf (Araf)
Sura 8. El-Enfâl (Enfal)
Sura 9. Et-Tevbe (Tevbe)
Sura 10. Yunus (Yunus)
Sura 11. Hud (Hud)
Sura 12. Yûsuf (Yusuf)
Sura 13. Er-Rad (Rad)
Sura 14. İbrahim (İbrahim)
Sura 15. El-Hicr (El-Hicr)
Sura 16. An-Nahl (Nahl)
Sura 17. El-İsra (İsra)
Sura 18. El-Kehf (Kehf)
Sura 19. Meryem (Meryem)
Sura 20. Tâ Hâ (Ta Ha)
Sura 21. El-Enbiyâ (Enbiya)
Sura 22. El-Hacc (Hacc)
Sura 23. El-Mu'minûn (Muminun)
Sura 24. En-Nûr (Nur)
Sura 25. El-Furkân (Furkan)
Sura 26. Eş-Şuara (Şuara)
Sura 27. En-Naml (Naml)
Sura 28. El-Kasas (Kasas)
Sura 29. El-Ankebût (Ankebut)
Sura 30. Er-Rûm (Rum)
Sura 31. Lukmân (Lukman)
Sura 32. Es-Secde (Secde)
Sura 33. El-Ahzâb (Ahzab)
Sura 34. Sebê (Sebe)
Sura 35. Fâtır (Fatır)
Sura 36. Yâ Sîn (Yasin)
Sura 37. Es-Sâffât (Saffat)
Sura 38. Sâd (Sad)
Sura 39. Ez-Zumer (Zümer)
Sura 40. Gāfir (Gafir)
Sura 41. Fussilat (Fussilat)
Sura 42. Eş-Şûrâ (Şura)
Sura 43. Ez-Zuhruf (Zuhruf)
Sura 44. Ed-Duhân (Duhan)
Sura 45. El-Câsiye (Casiye)
Sura 46. El-Ahkâf (Ahkaf)
Sura 47. Muhammed (Muhammed)
Sura 48. El-Feth (Fetih)
Sura 49. El-Hucurât (Hucurat)
Sura 50. Kâf (Kaf)
Sura 51. Ez-Zâriyât (Zariyat)
Sura 52. Et-Tûr (Tur)
Sura 53. En-Necm (Necm)
Sura 54. El-Kamer (Kamer)
Sura 55. Er-Rahmân (Rahman)
Sura 56. El-Vâkia (Vakia)
Sura 57. El-Hadîd (Hadid)
Sura 58. El-Mucâdile (Mucadele)
Sura 59. El-Haşr (Haşr)
Sura 60. El-Mumtehene (Mumtehine)
Sura 61. Es-Saff (Saff)
Sura 62. El-Cumua (Cuma)
Sura 63. El-Munâfikûn (Munafikun)
Sura 64. Et-Teğâbun (Teğabun)
Sura 65. Et-Talâk (Talak)
Sura 66. Et-Tahrîm (Tahrim)
Sura 67. El-Mulk (Mulk)
Sura 68. El-Kalem (Kalem)
Sura 69. El-Hâkka (Hakka)
Sura 70. El-Meâric (Mearic)
Sura 71. Nuh (Nuh)
Sura 72. El-Cinn (Cin)
Sura 73. El-Muzzemmil (Muzzemmil)
Sura 74. El-Muddessir (Muddessir)
Sura 75. El-Kıyâme (Kıyame)
Sura 76. El-İnsân (İnsan)
Sura 77. El-Murselât (Mürselat)
Sura 78. En-Nebe' (Nebe)
Sura 79. En-Nâziât (Naziat)
Sura 80. Abese (Abese)
Sura 81. Et-Tekvîr (Tekvir)
Sura 82. El-İnfitâr (İnfitar)
Sura 83. El-Mutaffifîn (Mutaffifin)
Sura 84. El-İnşikâk (İnşikak)
Sura 85. El-Burûc (Buruc)
Sura 86. Et-Târık (Tarık)
Sura 87. El-A'lâ (A'lâ)
Sura 88. El-Gâşiye (Gaşiye)
Sura 89. El-Fecr (Fecr)
Sura 90. El-Beled (Beled)
Sura 91. Eş-Şems (Şems)
Sura 92. El-Leyl (Leyl)
Sura 93. Ed-Duhâ (Duha)
Sura 94. Eş-Şarh (İnşirah)
Sura 95. Et-Tîn (Tin)
Sura 96. El-Alak (Alak)
Sura 97. El-Kadr (Kadr)
Sura 98. El-Beyyine (Beyyine)
Sura 99. Ez-Zelzele (Zelzele)
Sura 100. El-Âdiyât (Adiyat)
Sura 101. El-Kâria (Karia)
Sura 102. Et-Tekâsur (Tekasur)
Sura 103. El-Asr (Asr)
Sura 104. El-Humeza (Humeza)
Sura 105. El-Fîl (Fil)
Sura 106. Kureyş (Kureyş)
Sura 107. El-Mâûn (Maun)
Sura 108. El-Kevser (Kevser)
Sura 109. El-Kâfirûn (Kafirun)
Sura 110. En-Nasr (Nasr)
Sura 111. El-Mesed (Mesed (Tebbet))
Sura 112. El-İhlâs (Ihlâs)
Sura 113. El-Felak (Felak)
Sura 114. En-Nâs (Nas)
Аят 279 из 286
279
Аят 1
Аят 2
Аят 3
Аят 4
Аят 5
Аят 6
Аят 7
Аят 8
Аят 9
Аят 10
Аят 11
Аят 12
Аят 13
Аят 14
Аят 15
Аят 16
Аят 17
Аят 18
Аят 19
Аят 20
Аят 21
Аят 22
Аят 23
Аят 24
Аят 25
Аят 26
Аят 27
Аят 28
Аят 29
Аят 30
Аят 31
Аят 32
Аят 33
Аят 34
Аят 35
Аят 36
Аят 37
Аят 38
Аят 39
Аят 40
Аят 41
Аят 42
Аят 43
Аят 44
Аят 45
Аят 46
Аят 47
Аят 48
Аят 49
Аят 50
Аят 51
Аят 52
Аят 53
Аят 54
Аят 55
Аят 56
Аят 57
Аят 58
Аят 59
Аят 60
Аят 61
Аят 62
Аят 63
Аят 64
Аят 65
Аят 66
Аят 67
Аят 68
Аят 69
Аят 70
Аят 71
Аят 72
Аят 73
Аят 74
Аят 75
Аят 76
Аят 77
Аят 78
Аят 79
Аят 80
Аят 81
Аят 82
Аят 83
Аят 84
Аят 85
Аят 86
Аят 87
Аят 88
Аят 89
Аят 90
Аят 91
Аят 92
Аят 93
Аят 94
Аят 95
Аят 96
Аят 97
Аят 98
Аят 99
Аят 100
Аят 101
Аят 102
Аят 103
Аят 104
Аят 105
Аят 106
Аят 107
Аят 108
Аят 109
Аят 110
Аят 111
Аят 112
Аят 113
Аят 114
Аят 115
Аят 116
Аят 117
Аят 118
Аят 119
Аят 120
Аят 121
Аят 122
Аят 123
Аят 124
Аят 125
Аят 126
Аят 127
Аят 128
Аят 129
Аят 130
Аят 131
Аят 132
Аят 133
Аят 134
Аят 135
Аят 136
Аят 137
Аят 138
Аят 139
Аят 140
Аят 141
Аят 142
Аят 143
Аят 144
Аят 145
Аят 146
Аят 147
Аят 148
Аят 149
Аят 150
Аят 151
Аят 152
Аят 153
Аят 154
Аят 155
Аят 156
Аят 157
Аят 158
Аят 159
Аят 160
Аят 161
Аят 162
Аят 163
Аят 164
Аят 165
Аят 166
Аят 167
Аят 168
Аят 169
Аят 170
Аят 171
Аят 172
Аят 173
Аят 174
Аят 175
Аят 176
Аят 177
Аят 178
Аят 179
Аят 180
Аят 181
Аят 182
Аят 183
Аят 184
Аят 185
Аят 186
Аят 187
Аят 188
Аят 189
Аят 190
Аят 191
Аят 192
Аят 193
Аят 194
Аят 195
Аят 196
Аят 197
Аят 198
Аят 199
Аят 200
Аят 201
Аят 202
Аят 203
Аят 204
Аят 205
Аят 206
Аят 207
Аят 208
Аят 209
Аят 210
Аят 211
Аят 212
Аят 213
Аят 214
Аят 215
Аят 216
Аят 217
Аят 218
Аят 219
Аят 220
Аят 221
Аят 222
Аят 223
Аят 224
Аят 225
Аят 226
Аят 227
Аят 228
Аят 229
Аят 230
Аят 231
Аят 232
Аят 233
Аят 234
Аят 235
Аят 236
Аят 237
Аят 238
Аят 239
Аят 240
Аят 241
Аят 242
Аят 243
Аят 244
Аят 245
Аят 246
Аят 247
Аят 248
Аят 249
Аят 250
Аят 251
Аят 252
Аят 253
Аят 254
Аят 255
Аят 256
Аят 257
Аят 258
Аят 259
Аят 260
Аят 261
Аят 262
Аят 263
Аят 264
Аят 265
Аят 266
Аят 267
Аят 268
Аят 269
Аят 270
Аят 271
Аят 272
Аят 273
Аят 274
Аят 275
Аят 276
Аят 277
Аят 278
Аят 279
Аят 280
Аят 281
Аят 282
Аят 283
Аят 284
Аят 285
Аят 286
Cüz 3
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
Hizb 5
Hizb 1
Hizb 2
Hizb 3
Hizb 4
Hizb 5
Hizb 6
Hizb 7
Hizb 8
Hizb 9
Hizb 10
Hizb 11
Hizb 12
Hizb 13
Hizb 14
Hizb 15
Hizb 16
Hizb 17
Hizb 18
Hizb 19
Hizb 20
Hizb 21
Hizb 22
Hizb 23
Hizb 24
Hizb 25
Hizb 26
Hizb 27
Hizb 28
Hizb 29
Hizb 30
Hizb 31
Hizb 32
Hizb 33
Hizb 34
Hizb 35
Hizb 36
Hizb 37
Hizb 38
Hizb 39
Hizb 40
Hizb 41
Hizb 42
Hizb 43
Hizb 44
Hizb 45
Hizb 46
Hizb 47
Hizb 48
Hizb 49
Hizb 50
Hizb 51
Hizb 52
Hizb 53
Hizb 54
Hizb 55
Hizb 56
Hizb 57
Hizb 58
Hizb 59
Hizb 60
Rub 19
Rub 1
Rub 2
Rub 3
Rub 4
Rub 5
Rub 6
Rub 7
Rub 8
Rub 9
Rub 10
Rub 11
Rub 12
Rub 13
Rub 14
Rub 15
Rub 16
Rub 17
Rub 18
Rub 19
Rub 20
Rub 21
Rub 22
Rub 23
Rub 24
Rub 25
Rub 26
Rub 27
Rub 28
Rub 29
Rub 30
Rub 31
Rub 32
Rub 33
Rub 34
Rub 35
Rub 36
Rub 37
Rub 38
Rub 39
Rub 40
Rub 41
Rub 42
Rub 43
Rub 44
Rub 45
Rub 46
Rub 47
Rub 48
Rub 49
Rub 50
Rub 51
Rub 52
Rub 53
Rub 54
Rub 55
Rub 56
Rub 57
Rub 58
Rub 59
Rub 60
Rub 61
Rub 62
Rub 63
Rub 64
Rub 65
Rub 66
Rub 67
Rub 68
Rub 69
Rub 70
Rub 71
Rub 72
Rub 73
Rub 74
Rub 75
Rub 76
Rub 77
Rub 78
Rub 79
Rub 80
Rub 81
Rub 82
Rub 83
Rub 84
Rub 85
Rub 86
Rub 87
Rub 88
Rub 89
Rub 90
Rub 91
Rub 92
Rub 93
Rub 94
Rub 95
Rub 96
Rub 97
Rub 98
Rub 99
Rub 100
Rub 101
Rub 102
Rub 103
Rub 104
Rub 105
Rub 106
Rub 107
Rub 108
Rub 109
Rub 110
Rub 111
Rub 112
Rub 113
Rub 114
Rub 115
Rub 116
Rub 117
Rub 118
Rub 119
Rub 120
Rub 121
Rub 122
Rub 123
Rub 124
Rub 125
Rub 126
Rub 127
Rub 128
Rub 129
Rub 130
Rub 131
Rub 132
Rub 133
Rub 134
Rub 135
Rub 136
Rub 137
Rub 138
Rub 139
Rub 140
Rub 141
Rub 142
Rub 143
Rub 144
Rub 145
Rub 146
Rub 147
Rub 148
Rub 149
Rub 150
Rub 151
Rub 152
Rub 153
Rub 154
Rub 155
Rub 156
Rub 157
Rub 158
Rub 159
Rub 160
Rub 161
Rub 162
Rub 163
Rub 164
Rub 165
Rub 166
Rub 167
Rub 168
Rub 169
Rub 170
Rub 171
Rub 172
Rub 173
Rub 174
Rub 175
Rub 176
Rub 177
Rub 178
Rub 179
Rub 180
Rub 181
Rub 182
Rub 183
Rub 184
Rub 185
Rub 186
Rub 187
Rub 188
Rub 189
Rub 190
Rub 191
Rub 192
Rub 193
Rub 194
Rub 195
Rub 196
Rub 197
Rub 198
Rub 199
Rub 200
Rub 201
Rub 202
Rub 203
Rub 204
Rub 205
Rub 206
Rub 207
Rub 208
Rub 209
Rub 210
Rub 211
Rub 212
Rub 213
Rub 214
Rub 215
Rub 216
Rub 217
Rub 218
Rub 219
Rub 220
Rub 221
Rub 222
Rub 223
Rub 224
Rub 225
Rub 226
Rub 227
Rub 228
Rub 229
Rub 230
Rub 231
Rub 232
Rub 233
Rub 234
Rub 235
Rub 236
Rub 237
Rub 238
Rub 239
Rub 240
00:00 / 00:00
He grants
[the] wisdom
(to) whom
He wills,
and whoever
is granted
[the] wisdom,
then certainly
he is granted
good
abundant.
And none
remembers
except
those
(of) understanding.

Diyanet Vakfi

Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar.

And whatever
you spend
(out) of
(your) expenditures
or
you vow
of
vow(s),
then indeed,
Allah
knows it,
and not
for the wrongdoers
any
helpers.

Diyanet Vakfi

Yaptığınız her harcamayı ve adadığınız her adağı muhakkak Allah bilir. Zalimler için hiç yardımcı yoktur.

If
you disclose
the charities
then good
it (is).
But if
you keep it secret
and give it
(to) the poor,
then it
(is) better
for you.
And He will remove
from you
[of]
your evil deeds.
And Allah
with what
you do
(is) All-Aware.

Diyanet Vakfi

Eğer sadakaları (zekat ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne ala! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.

Not
on you
(is) their guidance
[and] but
Allah
guides
whom
He wills.
And whatever
you spend
of
good
then it is for yourself,
and not
you spend
except
seeking
(the) face
(of) Allah.
And whatever
you spend
of
good,
will be repaid in full
to you
and you
(will) not
be wronged.

Diyanet Vakfi

(Ya Muhammed!) Onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa; karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız.

For the poor,
those who
are wrapped up
in
(the) way
(of) Allah,
not
they are able
(to) move about
in
the earth.
Think (about) them,
the ignorant one,
(that they are) self-sufficient
(because) of
(their) restraint,
you recognize them
by their mark.
Not
(do) they ask
the people
with importunity.
And whatever
you spend
of
good,
then indeed,
Allah
of it
(is) All-Knower.

Diyanet Vakfi

(Yapacağınız hayırlar,) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, iffetlerinden dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar yüzsüzlük ederek istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.

Those who
spend
their wealth
by night
and day
secretly
and openly,
then for them
(is) their reward
with
their Lord,
and no
fear
on them
and not
they
will grieve.

Diyanet Vakfi

Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarfedenler var ya, onların mükafatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler.

Those who
consume
[the] usury
not
they can stand
except
like
stands
the one who,
confounds him
the Shaitaan
with
(his) touch.
That
(is) because they
say,
"Only
the trade
(is) like
[the] usury."
While has permitted
Allah
[the] trade
but (has) forbidden
[the] usury.
Then whoever -
comes to him
(the) admonition
from
His Lord
and he refrained,
then for him
what
(has) passed,
and his case
(is) with
Allah,
and whoever
repeated
then those
(are the) companions
(of) the Fire,
they
in it
will abide forever.

Diyanet Vakfi

Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların "Alım-satım tıpkı faiz gibidir" demeleri yüzündendir. Halbuki Allah, alım-satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar.

Expand text
Destroys
Allah
the usury
and (gives) increase
(for) the charities.
And Allah
(does) not
love
every
ungrateful
sinner.

Diyanet Vakfi

Allah faizi tüketir (Faiz karışan malın bereketini giderir), sadakaları ise bereketlendirir. Allah küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.

Indeed,
those who
believe[d]
and did
good deeds
and established
the prayer
and gave
the zakah
for them -
their reward
(is) with
their Lord,
and no
fear
on them
and not
they
will grieve.

Diyanet Vakfi

İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekat verenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.

O you
who
believe[d]!
Fear
Allah
and give up
what
remained
of
[the] usury,
if
you are
believers.

Diyanet Vakfi

Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terkedin.

And if
not
you do,
then be informed
of a war
from
Allah
and His Messenger.
And if
you repent
then for you
(is)
your capital -
(do) not
wrong
and not
you will be wronged.

Diyanet Vakfi

Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından (faizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edip vazgeçerseniz, sermayeniz sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz.

And if
is
the (debtor)
in difficulty,
then postponement
until
ease.
And if
you remit as charity
(it is) better
for you.
If
you
know.

Diyanet Vakfi

Eğer (borçlu) darlık içinde ise, eli genişleyinceye kadar ona mühlet vermek (gerekir). Eğer (gerçekleri) anlarsanız bunu sadakaya (veya zekata) saymak sizin için daha hayırlıdır.

And fear
a Day
you will be brought back
[in it]
to
Allah.
Then
(will be) repaid in full
every
soul
what
it earned
and they
not
will be wronged.

Diyanet Vakfi

Allah'a döndürüleceğiniz, sonra da herkese hak ettiğinin eksiksiz verileceği ve kimsenin haksızlığa uğratılmayacağı bir günden sakının.

O you
who
believe[d]!
When
you contract with one another
any debt
for
a term
fixed
then write it.
And let write
between you
a scribe
in justice.
And not
(should) refuse
a scribe
that
he writes
as
(has) taught him
Allah.
So let him write
and let dictate
the one
on whom
(is) the right
and let him fear
Allah,
his Lord,
and (let him) not
diminish
from it
anything.
Then if
is
the one
on him
(is) the right,
(of) limited understanding,
or
weak,
or
not
capable
that
(can) dictate
he,
then let dictate
his guardian
with justice.
And call for evidence
two witnesses
among
your men.
And if
not
there are
two men
then one man
and two women
of whom
you agree
of
[the] witnesses,
(so) that (if)
[she] errs,
one of the two,
then will remind
one of the two
the other.
And not
(should) refuse
the witnesses
when
that
they are called.
And not
(be) weary
that
you write it -
small
or
large
for
its term.
That
(is) more just
near
Allah,
and more upright
for evidence
and nearer
that not
you (have) doubt,
except
that
be
a transaction
present,
you carry out
among you,
then not
on you
any sin
that not
you write it.
And take witness
when
you make commercial transaction.
And not
(should) be harmed
(the) scribe
and not
(the) witness,
and if
you do,
then indeed it
(is) sinful conduct
for you,
and fear
Allah.
And teaches
Allah.
And Allah
of every
thing
(is) All-Knower.

Diyanet Vakfi

Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. Bir katip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın; (her şeyi olduğu gibi) yazsın. Üzerinde hak olan kimse (borçlu) da yazdırsın, Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet borçlu sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın (olsun). Çağırıldıkları vakit şahitler gelmemezlik etmesin. Büyük veya küçük, vadesine kadar hiçbir şeyi yazmaktan sakın üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah nezdinde daha adaletli, şehadet için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ancak aranızda yapıp bitirdiğiniz peşin bir ticaret olursa, bu durum farklıdır. Bu durumda onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. (Genellikle) alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Ne yazan, ne de şahit zarara uğratılsın. Eğer bunu yaparsanız (zarar verirseniz) şüphe yok ki bu, sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor. Allah her şeyi bilmektedir.

Expand text
And if
you are
on
a journey
and not
you find
a scribe,
then pledge
in hand.
Then if
entrusts
one of you
(to) another
then let discharge
the one who
is entrusted
his trust.
And let him fear
Allah,
his Lord.
And (do) not
conceal
the evidence.
And whoever
conceals it,
then indeed he
(is) sinful -
his heart.
And Allah
of what
you do
(is) All-Knower.

Diyanet Vakfi

Yolculukta olur da, yazacak kimse bulamazsanız (borca karşılık) alınmış bir rehin de yeterlidir. Birbirinize bir emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve (bu hususta) Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse, bilsin ki onun kalbi günahkardır. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.

To Allah (belongs)
whatever
(is) in
the heavens
and whatever
(is) in
the earth.
And if
you disclose
what
(is) in
yourselves
or
you conceal it,
will call you to account
for it
Allah.
Then, He will forgive
[to] whom
He wills,
and He will punish
whom
He wills.
And Allah
on
every
thing
(is) All-Powerful.

Diyanet Vakfi

Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra dilediğini affeder, dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir.

Believed
the Messenger
in what
was revealed
to him
from
his Lord
and the believers.
All
believed
in Allah,
and His Angels,
and His Books,
and His Messengers.
"Not
we make distinction
between
any
of
His messengers."
And they said,
"We heard
and we obeyed.
(Grant) us Your forgiveness
our Lord,
and to You
(is) the return."

Diyanet Vakfi

Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. "Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır" dediler.

(Does) not
burden
Allah
any soul
except
its capacity,
for it
what
it earned,
and against it
what
it earned.
"Our Lord!
(Do) not
take us to task
if
we forget
or
we err.
Our Lord!
And (do) not
lay
upon us
a burden
like that
(which) You laid [it]
on
those who
(were) from
before us.
Our Lord!
[And] (do) not
lay on us
what
not
(the) strength
we have
[of it] (to bear).
And pardon
[from] us,
and forgive
[for] us
and have mercy on us.
You (are)
our Protector,
so help us
against
the people -
[the] disbelievers.

Diyanet Vakfi

Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendine, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla.

Sura 3, Âl-i İmrân (Al-i İmran)
adıyla
Allah'ın
Rahman
(ve) rahim (olan)

Diyanet Vakfi

Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.

Alif Laam Meem

Diyanet Vakfi

Elif. Lam. Mim.

Allah -
(there is) no
God
except
Him,
the Ever-Living
the Sustainer of all that exists.

Diyanet Vakfi

Hayy ve kayyum olan Allah'tan başka ilah yoktur.

He revealed
to you
the Book
in [the] truth
confirming
that which
(was)
before it,
and He revealed
the Taurat
and the Injeel,

Diyanet Vakfi

(Resulüm!) O, sana Kitab'ı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak indirdi, Tevrat ile İncil'i ve Furkan'ı indirmişti.

From
before (this),
(as) guidance
for the mankind.
And (He) revealed
the Criterion.
Verily,
those who
disbelieve[d]
in (the) Verses
(of) Allah,
for them
(is) a punishment
severe.
And Allah
(is) All-Mighty,
All-Able
(of) retribution.

Diyanet Vakfi

Daha önce de, insanlara doğru yolu göstermek üzere Furkan'ı indirmiştir. Bilinmeli ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir.

Indeed
Allah -
not
is hidden
from Him
anything
in
the earth
and not
in
the heaven.

Diyanet Vakfi

Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.

He
(is) the One Who
shapes you
in
the wombs
how(ever)
He wills.
(There is) no
god
except
Him,
the All-Mighty,
the All-Wise.

Diyanet Vakfi

Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir.

He
(is) the One Who
revealed
to you
the Book,
of it
(are) Verses
absolutely clear -
they (are)
the foundation
(of) the Book,
and others
(are) allegorical.
Then as for
those
in
their hearts
(is) perversity -
[so] they follow
what
(is) allegorical
of it,
seeking
[the] discord
and seeking
its interpretation.
And not
knows
its interpretation
except
Allah.
And those firm
in
[the] knowledge,
they say,
"We believe
in it.
All
(is)
from
our Lord."
And not
will take heed
except
men
(of) understanding.

Diyanet Vakfi

Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun (Kur'an'ın) bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar.

Expand text
"Our Lord!
(Do) not
deviate
our hearts
after
[when]
You (have) guided us,
and grant
(for) us
from
Yourself
mercy.
Indeed You,
You
(are) the Bestower.

Diyanet Vakfi

(Onlar şöyle yakarırlar:) Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.

Our Lord!
Indeed, You
will gather
[the] mankind
on a Day,
(there is) no
doubt
in it.
Indeed,
Allah
(does) not
break
the Promise."

Diyanet Vakfi

Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez.

Indeed,
those who
disbelieve[d]
never
will avail
[for] them
their wealth
and not
their children
against
Allah
anything,
and those -
they (are)
(the) fuel
(for) the Fire.

Diyanet Vakfi

Bilinmelidir ki inkar edenlerin ne malları ne de evlatları Allah huzurunda kendilerine bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar cehennnemin yakıtıdır.

Like behavior
(of the) people
(of) Firaun
and those who
(were) from
before them.
They denied
Our Signs,
so seized them
Allah
for their sins.
And Allah
(is) severe
(in) [the] punishment.

Diyanet Vakfi

(Onların yolu) Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar, Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

Say
to those who
disbelieve[d],
"You will be overcome
and you will be gathered
to
Hell,
[and] an evil
[the] resting place.

Diyanet Vakfi

(Resulüm!) İnkar edenlere de ki: Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir!