Sura 2. El - Bakara (Bakara)
2
Sura 1. El-Fâtiha (Fatiha)
Sura 2. El - Bakara (Bakara)
Sura 3. Âl-i İmrân (Al-i İmran)
Sura 4. An-Nisâ (Nisa)
Sura 5. El-Mâide (Maide)
Sura 6. El-En'âm (Enam)
Sura 7. El-A'râf (Araf)
Sura 8. El-Enfâl (Enfal)
Sura 9. Et-Tevbe (Tevbe)
Sura 10. Yunus (Yunus)
Sura 11. Hud (Hud)
Sura 12. Yûsuf (Yusuf)
Sura 13. Er-Rad (Rad)
Sura 14. İbrahim (İbrahim)
Sura 15. El-Hicr (El-Hicr)
Sura 16. An-Nahl (Nahl)
Sura 17. El-İsra (İsra)
Sura 18. El-Kehf (Kehf)
Sura 19. Meryem (Meryem)
Sura 20. Tâ Hâ (Ta Ha)
Sura 21. El-Enbiyâ (Enbiya)
Sura 22. El-Hacc (Hacc)
Sura 23. El-Mu'minûn (Muminun)
Sura 24. En-Nûr (Nur)
Sura 25. El-Furkân (Furkan)
Sura 26. Eş-Şuara (Şuara)
Sura 27. En-Naml (Naml)
Sura 28. El-Kasas (Kasas)
Sura 29. El-Ankebût (Ankebut)
Sura 30. Er-Rûm (Rum)
Sura 31. Lukmân (Lukman)
Sura 32. Es-Secde (Secde)
Sura 33. El-Ahzâb (Ahzab)
Sura 34. Sebê (Sebe)
Sura 35. Fâtır (Fatır)
Sura 36. Yâ Sîn (Yasin)
Sura 37. Es-Sâffât (Saffat)
Sura 38. Sâd (Sad)
Sura 39. Ez-Zumer (Zümer)
Sura 40. Gāfir (Gafir)
Sura 41. Fussilat (Fussilat)
Sura 42. Eş-Şûrâ (Şura)
Sura 43. Ez-Zuhruf (Zuhruf)
Sura 44. Ed-Duhân (Duhan)
Sura 45. El-Câsiye (Casiye)
Sura 46. El-Ahkâf (Ahkaf)
Sura 47. Muhammed (Muhammed)
Sura 48. El-Feth (Fetih)
Sura 49. El-Hucurât (Hucurat)
Sura 50. Kâf (Kaf)
Sura 51. Ez-Zâriyât (Zariyat)
Sura 52. Et-Tûr (Tur)
Sura 53. En-Necm (Necm)
Sura 54. El-Kamer (Kamer)
Sura 55. Er-Rahmân (Rahman)
Sura 56. El-Vâkia (Vakia)
Sura 57. El-Hadîd (Hadid)
Sura 58. El-Mucâdile (Mucadele)
Sura 59. El-Haşr (Haşr)
Sura 60. El-Mumtehene (Mumtehine)
Sura 61. Es-Saff (Saff)
Sura 62. El-Cumua (Cuma)
Sura 63. El-Munâfikûn (Munafikun)
Sura 64. Et-Teğâbun (Teğabun)
Sura 65. Et-Talâk (Talak)
Sura 66. Et-Tahrîm (Tahrim)
Sura 67. El-Mulk (Mulk)
Sura 68. El-Kalem (Kalem)
Sura 69. El-Hâkka (Hakka)
Sura 70. El-Meâric (Mearic)
Sura 71. Nuh (Nuh)
Sura 72. El-Cinn (Cin)
Sura 73. El-Muzzemmil (Muzzemmil)
Sura 74. El-Muddessir (Muddessir)
Sura 75. El-Kıyâme (Kıyame)
Sura 76. El-İnsân (İnsan)
Sura 77. El-Murselât (Mürselat)
Sura 78. En-Nebe' (Nebe)
Sura 79. En-Nâziât (Naziat)
Sura 80. Abese (Abese)
Sura 81. Et-Tekvîr (Tekvir)
Sura 82. El-İnfitâr (İnfitar)
Sura 83. El-Mutaffifîn (Mutaffifin)
Sura 84. El-İnşikâk (İnşikak)
Sura 85. El-Burûc (Buruc)
Sura 86. Et-Târık (Tarık)
Sura 87. El-A'lâ (A'lâ)
Sura 88. El-Gâşiye (Gaşiye)
Sura 89. El-Fecr (Fecr)
Sura 90. El-Beled (Beled)
Sura 91. Eş-Şems (Şems)
Sura 92. El-Leyl (Leyl)
Sura 93. Ed-Duhâ (Duha)
Sura 94. Eş-Şarh (İnşirah)
Sura 95. Et-Tîn (Tin)
Sura 96. El-Alak (Alak)
Sura 97. El-Kadr (Kadr)
Sura 98. El-Beyyine (Beyyine)
Sura 99. Ez-Zelzele (Zelzele)
Sura 100. El-Âdiyât (Adiyat)
Sura 101. El-Kâria (Karia)
Sura 102. Et-Tekâsur (Tekasur)
Sura 103. El-Asr (Asr)
Sura 104. El-Humeza (Humeza)
Sura 105. El-Fîl (Fil)
Sura 106. Kureyş (Kureyş)
Sura 107. El-Mâûn (Maun)
Sura 108. El-Kevser (Kevser)
Sura 109. El-Kâfirûn (Kafirun)
Sura 110. En-Nasr (Nasr)
Sura 111. El-Mesed (Mesed (Tebbet))
Sura 112. El-İhlâs (Ihlâs)
Sura 113. El-Felak (Felak)
Sura 114. En-Nâs (Nas)
Аят 84 из 286
84
Аят 1
Аят 2
Аят 3
Аят 4
Аят 5
Аят 6
Аят 7
Аят 8
Аят 9
Аят 10
Аят 11
Аят 12
Аят 13
Аят 14
Аят 15
Аят 16
Аят 17
Аят 18
Аят 19
Аят 20
Аят 21
Аят 22
Аят 23
Аят 24
Аят 25
Аят 26
Аят 27
Аят 28
Аят 29
Аят 30
Аят 31
Аят 32
Аят 33
Аят 34
Аят 35
Аят 36
Аят 37
Аят 38
Аят 39
Аят 40
Аят 41
Аят 42
Аят 43
Аят 44
Аят 45
Аят 46
Аят 47
Аят 48
Аят 49
Аят 50
Аят 51
Аят 52
Аят 53
Аят 54
Аят 55
Аят 56
Аят 57
Аят 58
Аят 59
Аят 60
Аят 61
Аят 62
Аят 63
Аят 64
Аят 65
Аят 66
Аят 67
Аят 68
Аят 69
Аят 70
Аят 71
Аят 72
Аят 73
Аят 74
Аят 75
Аят 76
Аят 77
Аят 78
Аят 79
Аят 80
Аят 81
Аят 82
Аят 83
Аят 84
Аят 85
Аят 86
Аят 87
Аят 88
Аят 89
Аят 90
Аят 91
Аят 92
Аят 93
Аят 94
Аят 95
Аят 96
Аят 97
Аят 98
Аят 99
Аят 100
Аят 101
Аят 102
Аят 103
Аят 104
Аят 105
Аят 106
Аят 107
Аят 108
Аят 109
Аят 110
Аят 111
Аят 112
Аят 113
Аят 114
Аят 115
Аят 116
Аят 117
Аят 118
Аят 119
Аят 120
Аят 121
Аят 122
Аят 123
Аят 124
Аят 125
Аят 126
Аят 127
Аят 128
Аят 129
Аят 130
Аят 131
Аят 132
Аят 133
Аят 134
Аят 135
Аят 136
Аят 137
Аят 138
Аят 139
Аят 140
Аят 141
Аят 142
Аят 143
Аят 144
Аят 145
Аят 146
Аят 147
Аят 148
Аят 149
Аят 150
Аят 151
Аят 152
Аят 153
Аят 154
Аят 155
Аят 156
Аят 157
Аят 158
Аят 159
Аят 160
Аят 161
Аят 162
Аят 163
Аят 164
Аят 165
Аят 166
Аят 167
Аят 168
Аят 169
Аят 170
Аят 171
Аят 172
Аят 173
Аят 174
Аят 175
Аят 176
Аят 177
Аят 178
Аят 179
Аят 180
Аят 181
Аят 182
Аят 183
Аят 184
Аят 185
Аят 186
Аят 187
Аят 188
Аят 189
Аят 190
Аят 191
Аят 192
Аят 193
Аят 194
Аят 195
Аят 196
Аят 197
Аят 198
Аят 199
Аят 200
Аят 201
Аят 202
Аят 203
Аят 204
Аят 205
Аят 206
Аят 207
Аят 208
Аят 209
Аят 210
Аят 211
Аят 212
Аят 213
Аят 214
Аят 215
Аят 216
Аят 217
Аят 218
Аят 219
Аят 220
Аят 221
Аят 222
Аят 223
Аят 224
Аят 225
Аят 226
Аят 227
Аят 228
Аят 229
Аят 230
Аят 231
Аят 232
Аят 233
Аят 234
Аят 235
Аят 236
Аят 237
Аят 238
Аят 239
Аят 240
Аят 241
Аят 242
Аят 243
Аят 244
Аят 245
Аят 246
Аят 247
Аят 248
Аят 249
Аят 250
Аят 251
Аят 252
Аят 253
Аят 254
Аят 255
Аят 256
Аят 257
Аят 258
Аят 259
Аят 260
Аят 261
Аят 262
Аят 263
Аят 264
Аят 265
Аят 266
Аят 267
Аят 268
Аят 269
Аят 270
Аят 271
Аят 272
Аят 273
Аят 274
Аят 275
Аят 276
Аят 277
Аят 278
Аят 279
Аят 280
Аят 281
Аят 282
Аят 283
Аят 284
Аят 285
Аят 286
Cüz 1
Cüz 1
Cüz 2
Cüz 3
Cüz 4
Cüz 5
Cüz 6
Cüz 7
Cüz 8
Cüz 9
Cüz 10
Cüz 11
Cüz 12
Cüz 13
Cüz 14
Cüz 15
Cüz 16
Cüz 17
Cüz 18
Cüz 19
Cüz 20
Cüz 21
Cüz 22
Cüz 23
Cüz 24
Cüz 25
Cüz 26
Cüz 27
Cüz 28
Cüz 29
Cüz 30
Hizb 2
Hizb 1
Hizb 2
Hizb 3
Hizb 4
Hizb 5
Hizb 6
Hizb 7
Hizb 8
Hizb 9
Hizb 10
Hizb 11
Hizb 12
Hizb 13
Hizb 14
Hizb 15
Hizb 16
Hizb 17
Hizb 18
Hizb 19
Hizb 20
Hizb 21
Hizb 22
Hizb 23
Hizb 24
Hizb 25
Hizb 26
Hizb 27
Hizb 28
Hizb 29
Hizb 30
Hizb 31
Hizb 32
Hizb 33
Hizb 34
Hizb 35
Hizb 36
Hizb 37
Hizb 38
Hizb 39
Hizb 40
Hizb 41
Hizb 42
Hizb 43
Hizb 44
Hizb 45
Hizb 46
Hizb 47
Hizb 48
Hizb 49
Hizb 50
Hizb 51
Hizb 52
Hizb 53
Hizb 54
Hizb 55
Hizb 56
Hizb 57
Hizb 58
Hizb 59
Hizb 60
Rub 5
Rub 1
Rub 2
Rub 3
Rub 4
Rub 5
Rub 6
Rub 7
Rub 8
Rub 9
Rub 10
Rub 11
Rub 12
Rub 13
Rub 14
Rub 15
Rub 16
Rub 17
Rub 18
Rub 19
Rub 20
Rub 21
Rub 22
Rub 23
Rub 24
Rub 25
Rub 26
Rub 27
Rub 28
Rub 29
Rub 30
Rub 31
Rub 32
Rub 33
Rub 34
Rub 35
Rub 36
Rub 37
Rub 38
Rub 39
Rub 40
Rub 41
Rub 42
Rub 43
Rub 44
Rub 45
Rub 46
Rub 47
Rub 48
Rub 49
Rub 50
Rub 51
Rub 52
Rub 53
Rub 54
Rub 55
Rub 56
Rub 57
Rub 58
Rub 59
Rub 60
Rub 61
Rub 62
Rub 63
Rub 64
Rub 65
Rub 66
Rub 67
Rub 68
Rub 69
Rub 70
Rub 71
Rub 72
Rub 73
Rub 74
Rub 75
Rub 76
Rub 77
Rub 78
Rub 79
Rub 80
Rub 81
Rub 82
Rub 83
Rub 84
Rub 85
Rub 86
Rub 87
Rub 88
Rub 89
Rub 90
Rub 91
Rub 92
Rub 93
Rub 94
Rub 95
Rub 96
Rub 97
Rub 98
Rub 99
Rub 100
Rub 101
Rub 102
Rub 103
Rub 104
Rub 105
Rub 106
Rub 107
Rub 108
Rub 109
Rub 110
Rub 111
Rub 112
Rub 113
Rub 114
Rub 115
Rub 116
Rub 117
Rub 118
Rub 119
Rub 120
Rub 121
Rub 122
Rub 123
Rub 124
Rub 125
Rub 126
Rub 127
Rub 128
Rub 129
Rub 130
Rub 131
Rub 132
Rub 133
Rub 134
Rub 135
Rub 136
Rub 137
Rub 138
Rub 139
Rub 140
Rub 141
Rub 142
Rub 143
Rub 144
Rub 145
Rub 146
Rub 147
Rub 148
Rub 149
Rub 150
Rub 151
Rub 152
Rub 153
Rub 154
Rub 155
Rub 156
Rub 157
Rub 158
Rub 159
Rub 160
Rub 161
Rub 162
Rub 163
Rub 164
Rub 165
Rub 166
Rub 167
Rub 168
Rub 169
Rub 170
Rub 171
Rub 172
Rub 173
Rub 174
Rub 175
Rub 176
Rub 177
Rub 178
Rub 179
Rub 180
Rub 181
Rub 182
Rub 183
Rub 184
Rub 185
Rub 186
Rub 187
Rub 188
Rub 189
Rub 190
Rub 191
Rub 192
Rub 193
Rub 194
Rub 195
Rub 196
Rub 197
Rub 198
Rub 199
Rub 200
Rub 201
Rub 202
Rub 203
Rub 204
Rub 205
Rub 206
Rub 207
Rub 208
Rub 209
Rub 210
Rub 211
Rub 212
Rub 213
Rub 214
Rub 215
Rub 216
Rub 217
Rub 218
Rub 219
Rub 220
Rub 221
Rub 222
Rub 223
Rub 224
Rub 225
Rub 226
Rub 227
Rub 228
Rub 229
Rub 230
Rub 231
Rub 232
Rub 233
Rub 234
Rub 235
Rub 236
Rub 237
Rub 238
Rub 239
Rub 240
00:00 / 00:00
Then
hardened
your hearts
from
after
that
so they
(became) like [the] stones
or
stronger
(in) hardness.
And indeed,
from
the stones
certainly (there are some) which
gush forth
from it
[the] rivers,
and indeed,
from them
certainly (there are some) which
split,
so comes out
from it
[the] water,
and indeed,
from them
certainly (there are some) which
fall down
from
fear
(of) Allah.
And not
(is) Allah
unaware
of what
you do.

Diyanet Vakfi

(Ne var ki) bunlardan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha da katıdır. Çünkü taşlardan öylesi var ki, içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki, çatlar da ondan su fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukardan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir.

Do you hope
that
they will believe
[for] you
while indeed
(there) has been
a party
of them,
(who used to) hear
(the) words
(of) Allah,
then
they distort it
from
after
[what]
they understood it,
while they
know?

Diyanet Vakfi

Şimdi (ey müminler!) onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki onlardan bir zümre, Allah'ın kelamını işitirler de iyice anladıktan sonra, bile bile onu tahrif ederlerdi.

And when
they meet
those who
believe[d],
they say,
"We have believed."
But when
meet in private
some of them
with
some (others),
they say,
"Do you tell them
what
has
Allah
to you
so that they argue with you
therewith
before
your Lord?
Then do (you) not
understand?"

Diyanet Vakfi

(Münafıklar) inananlarla karşılaştıklarında "İman ettik" derler. Birbirleriyle başbaşa kaldıkları vakit ise: Allah'ın size açtıklarını (Tevrat'taki bilgileri), Rabbiniz katında sizin aleyhinize hüccet getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz; bunları düşünemiyor musunuz? derler.

Do not
they know
that
Allah
knows
what
they conceal
and what
they declare?

Diyanet Vakfi

Onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir.

And among them
(are) unlettered ones,
(who) do not
know
the book
except
wishful thinking
and not
they
(do anything) except
guess.

Diyanet Vakfi

İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki, Kitab'ı (Tevrat'ı) bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar.

So woe
to those who
write
the book
with their (own) hands
then,
they say,
"This
(is)
from
Allah,"
to barter
with it
(for) a price
little.
So woe
to them
for what
have written
their hands
and woe
to them
for what
they earn.

Diyanet Vakfi

Elleriyle (bir) Kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için "Bu Allah katındandır" diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların!

And they say,
"Never
will touch us
the Fire
except
(for) days
numbered."
Say,
"Have you taken
from
Allah
a covenant,
so never
will break
Allah
His Covenant?
Or
(do) you say
against
Allah
what
not
you know?"

Diyanet Vakfi

İsrailoğulları: Sayılı birkaç gün müstesna, bize ateş dokunmayacaktır, dediler. De ki (onlara): Siz Allah katından bir söz mü aldınız -ki Allah sözünden caymaz-, yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?

Yes,
whoever
earned
evil
and surrounded him
with
his sins -
[so] those
(are the) companions
(of) the Fire;
they
in it
(will) abide forever.

Diyanet Vakfi

Hayır! Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.

And those who
believed
and did
righteous deeds,
those
(are the) companions
(of) Paradise;
they
in it
(will) abide forever.

Diyanet Vakfi

İman edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.

And when
We took
(the) covenant
(from the) Children
(of) Israel,
"Not
you will worship
except
Allah,
and with [the] parents
(be) good
and (with)
relatives
and [the] orphans
and the needy,
and speak
to [the] people
good,
and establish
the prayer
and give
the zakah."
Then
you turned away,
except
a few
of you,
and you (were)
refusing.

Diyanet Vakfi

Vaktiyle biz, İsrailoğullarından: Yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz, ana-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve "İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin" diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz çevirerek dönüp gittiniz.

And when
We took
your covenant,
"Not
will you shed
your blood
and not
(will) evict
yourselves
from
your homes,"
then
you ratified
while you
(were) witnessing.

Diyanet Vakfi

(Ey İsrailoğulları!) Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacağınıza dair sizden söz almıştık. Her şeyi görerek sonunda bunları kabul etmiştiniz.

Then
you
(are) those
(who) kill
yourselves
and evict
a party
of you
from
their homes,
you support one another
against them
in sin
and [the] transgression.
And if
they come to you
(as) captives,
you ransom them,
while it
(was) forbidden
to you
their eviction.
So do you believe
in part (of)
the Book
and disbelieve
in part?
Then what
(should be the) recompense
(for the one) who
does
that
among you,
except
disgrace
in
the life
(of) the world;
and (on the) Day
of [the] Resurrection
they will be sent back
to
(the) most severe
punishment?
And not
(is) Allah
unaware
of what
you do.

Diyanet Vakfi

Bu misakı kabul eden sizler, (verdiğiniz sözün tersine) birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir zümreyi yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde (hem çıkarıyor hemde) size esirler olarak geldiklerinde fidye verip onları kurtarıyorsunuz. Yoksa siz Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir.

Expand text
Those
(are) the ones who
bought
the life
(of) the world
for the Hereafter;
so not
will be lightened
for them
the punishment
and not
they
will be helped.

Diyanet Vakfi

İşte onlar, ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine yardım edilecektir.

And indeed
We gave
Musa
the Book
and We followed up
from
after him
with [the] Messengers.
And We gave
Isa,
(the) son
(of) Maryam,
[the] clear signs
and We supported him
(with)
the Holy Spirit.
Is it (not) so (that) whenever
came to you
a Messenger
with what
(does) not
desire
yourselves,
you acted arrogantly?
So a party
you denied,
and a party
you kill(ed).

Diyanet Vakfi

Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da mucizeler verdik. Ve onu, Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. (Ne var ki) gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir elçi geldikçe ona karşı büyüklük tasladınız. (Size gelen) peygamberlerden bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz.

And they said,
"Our hearts
(are) wrapped."
Nay,
has cursed them
Allah
for their disbelief;
so little
(is) what
they believe.

Diyanet Vakfi

(Yahudiler peygamberlerle alay ederek) "Kalplerimiz perdelidir" dediler. Hayır; küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar.

And when
came to them
a Book
of
from
Allah
confirming
what (was)
with them,
though they used to
from
before
(that), pray for victory
over
those who
disbelieved -
then when
came to them
what
they recognized,
they disbelieved
in it.
So (the) curse
(of) Allah
(is) on
the disbelievers.

Diyanet Vakfi

Daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken kendilerine Allah katından ellerindeki (Tevrat'ı) doğrulayan bir kitap gelip de (Tevrat'tan) bilip öğrendikleri gerçekler karşılarına dikilince onu inkar ettiler. İşte Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır.

Evil (is) that
(for) which they have sold
with
themselves,
that
they disbelieve
in what
has revealed
Allah,
grudging
that
sends down
Allah
of
His Grace
on
whom
He wills
from
His servants.
So they have drawn (on themselves)
wrath
upon
wrath.
And for the disbelievers
(is) a punishment
humiliating.

Diyanet Vakfi

Allah'ın kullarından dilediğine peygamberlik ihsan etmesini kıskandıkları için Allah'ın indirdiğini (Kur'an'ı) inkar ederek kendilerini harcamaları ne kötü bir şeydir! Böylece onlar, gazap üstüne gazaba uğradılar. Ayrıca kafirler için alçaltıcı bir azap vardır.

And when
it is said
to them,
"Believe
in what
has revealed
Allah,"
they say,
"We believe
in what
was revealed
to us."
And they disbelieve
in what
(is) besides it,
while it
(is) the truth
confirming
what
(is) with them.
Say,
"Then why
(did) you kill
(the) Prophets
(of) Allah
from
before,
if
you were
believers?"

Diyanet Vakfi

Kendilerine: Allah'ın indirdiğine iman edin, denilince: Biz sadece bize indirilene (Tevrat'a) inanırız, derler ve ondan başkasını inkar ederler. Halbuki o Kur'an kendi ellerinde bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gelmiş hak kitaptır. (Ey Muhammed!) Onlara: Şayet siz gerçekten inanıyor idiyseniz daha önce Allah'ın peygamberlerini neden öldürüyordunuz? deyiver.

And indeed
came to you
Musa
with [the] clear signs,
then
you took
the calf
from
after him
and you
(were) wrongdoers.

Diyanet Vakfi

Andolsun Musa size apaçık mucizeler getirmişti. Sonra onun ardından, zalimler olarak buzağıyı (tanrı) edindiniz.

And when
We took
your covenant
and We raised
over you
the mount,
"Hold
what
We gave you,
with firmness
and listen."
They said,
"We heard
and we disobeyed."
And they were made to drink
in
their hearts
(love of) the calf
because of their disbelief.
Say,
"Evil (is) that
orders you (to do) it
with
your faith,
if
you are
believers."

Diyanet Vakfi

Hatırlayın ki, Tur dağının altında sizden söz almış: Size verdiklerimizi kuvvetlice tutun, söylenenleri anlayın, demiştik. Onlar: İşittik ve isyan ettik, dediler. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu. De ki: Eğer inanıyorsanız, imanınız size ne kötü şeyler emrediyor!

Say,
"If -
is
for you
the home
(of) the Hereafter
with
Allah
exclusively,
from
excluding
the mankind,
then wish
(for) [the] death,
if
you are
truthful."

Diyanet Vakfi

(Ey Muhammed, onlara:) Şayet (iddia ettiğiniz gibi) ahiret yurdu Allah katında diğer insanlara değil de yalnızca size aitse ve bu iddianızda doğru iseniz haydi ölümü temenni edin (bakalım), de.

And never (will)
they wish for it,
ever,
because
(of what) sent ahead
their hands.
And Allah
(is) All-Knower
of the wrongdoers.

Diyanet Vakfi

Onlar, kendi elleriyle önceden yaptıkları işler (günah ve isyanları) sebebiyle hiç bir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir.

And surely you will find them
(the) most greedy
(of) [the] mankind
for
life,
and (greedier) than
those who
associate[d] partners (with Allah).
Loves
(each) one of them
if
he could be granted a life
(of) a thousand
year(s).
But not
it
(will) remove him
from
the punishment
that
he should be granted life.
And Allah
(is) All-Seer
of what
they do.

Diyanet Vakfi

Yemin olsun ki, sen onları yaşamaya karşı insanların en düşkünü olarak bulursun. Putperestlerden her biri de arzular ki, bin sene yaşasın. Oysa yaşatılması hiç kimseyi azaptan uzaklaştırmaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür.

Say,
"Whoever
is
an enemy
to Jibreel -
then indeed he
brought it down
on
your heart
by (the) permission
(of) Allah
confirming
what
(was)
before it
and a guidance
and glad tiding(s)
for the believers."

Diyanet Vakfi

De ki: Cebrail'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur'an'ı senin kalbine bir hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve müminler için de müjdeci olarak o indirmiştir.

Whoever
is
an enemy
(to) Allah
and His Angels,
and His Messengers,
and Jibreel,
and Meekael,
then indeed
Allah
(is) an enemy
to the disbelievers.

Diyanet Vakfi

Kim, Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah da inkarcı kafirlerin düşmanıdır.

And indeed
We revealed
to you
Verses
clear,
and not
disbelieves
in them
except
the defiantly disobedient.

Diyanet Vakfi

Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. (Ey Muhammed!) Onları ancak fasıklar inkar eder.

And is (it not that) whenever
they took
a covenant,
threw it away
a party
of them?
Nay,
most of them
(do) not
believe.

Diyanet Vakfi

Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir gurup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez.

And when
came to them
a Messenger
(of)
from
Allah
confirming
what
(was) with them,
threw away
a party
of
those who
were given
the Book
(the) Book
(of) Allah
behind
their backs
as if they
(do) not
know.

Diyanet Vakfi

Allah tarafından kendilerine, yanlarında bulunanı tasdik edici bir elçi gelince ehl-i kitaptan bir gurup, sanki Allah'ın kitabını bilmiyormuş gibi onu arkalarına atıp terkettiler.

And they followed
what
recite(d)
the devils
over
(the) kingdom
(of) Sulaiman.
And not
disbelieved
Sulaiman
[and] but
the devils
disbelieved,
they teach
the people
[the] magic
and what
was sent down
to
the two angels
in Babylon,
Harut
and Marut.
And not
they both teach
any
one
unless
they [both] say,
"Only
we
(are) a trial,
so (do) not
disbelieve."
But they learn
from those two
what
[they] causes separation
with it
between
the man
and his spouse.
And not
they (could)
at all [be those who] harm
with it
any
one
except
by permission
(of) Allah.
And they learn
what
harms them
and not
profits them.
And indeed
they knew
that whoever
buys it,
not
for him
in
the Hereafter
any
share.
And surely evil
(is) what
they sold
with it
themselves,
if
they were
(to) know.

Diyanet Vakfi

Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!

Expand text
And if
[that] they
(had) believed
and feared (Allah),
surely (the) reward
(of)
from
Allah
(would have been) better,
if
they were
(to) know.

Diyanet Vakfi

Eğer iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz, Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunları anlasalardı!